Литературный сайт
для ценителей творчества
Литпричал - cтихи и проза

Одоакр или все же Одоарк?­Одоакр или все же Одоарк?
Родословие Одоарка по Будинскому Изборнику...ВЪлiй же сынъ Бодуогънатъвъ суть Одоаръкусъ але ОдоарЪксъ яко наречЪнъ яко царь Одъры але аръкусъ от ръцы Одъры бо дюжь вЪльмi а тяжькъ въ пълотi А онъ же поiдЪ от Одъры а съ вЪлiiмъ сънъмiщЪмъ воi от СловЪнъ а ГотъфЪ а ВанъдалЪ а ВЪнъдЪ А поiдутъ къ морю Адрiю А прiiдутъ къ Адрiю въ лЪто 5983 А от Адрii поiдуть по вЪлЪнiямъ ОдоаръкусЪ а въ сiлЪ кърЪпкой А обруша яко тьмаа хъмара на гьрадъ Рiмъ А вънiдутъ въ Рiмъ въ лЪто 5984 А цЪзарi Ромулоса iмутъ въ пълънъ а въсадi Ъ въ юзiлiфЪ а абiе конъ обрЪтоща сь Ромулъсъ
Одоаръкусъ же въ гърадЪ РiмЪ зача въ лЪто 5985 царъстъвiе своЪ А наречЪ сь Одоаръкiя сiречь царъстъвiе Ванъдалъ бо сЪй гърадъ вЪлiй Рiмъ мъногая нужьды сътъворi а тъворЪнiя вЪлiiхъ зiжьдатЪлi iзънiчътожая
…Аще въ лЪто 5944 поя Бодуогънатъ въ жЪны дъщЪрь СкiрiановЪ iже архонтъ плЪменi Готфы А родiся съварахъ Одоаркусъ бо шiрокъ вЪльмi въ рамЪны а крЪпкъ яко аркудЪсъ
А онъ же поiдЪ от Одъры а съ вЪлiiмъ сънъмiщЪмъ воi от СловЪнъ а ГотъфЪ а ВанъдалЪ а ВЪнъдЪ А поiдутъ къ морю Адрiю А прiiдутъ къ Адрiю въ лЪто 5983 А от Адрii поiдуть по вЪлЪнiямъ ОдоаръкусЪ а въ сiлЪ кърЪпкой А обруша яко тьмаа хъмара на гьрадъ Рiмъ А вънiдутъ въ Рiмъ въ лЪто 5984 А цЪзарi Ромулоса iмутъ въ пълънъ а въсадi Ъ въ юзiлiфЪ а абiе конъ обрЪтоща сь Ромулъсъ
Одоаръкусъ же въ гърадЪ РiмЪ зача въ лЪто 5985 царъстъвiе своЪ А наречЪ сь Одоаръкiя сiречь царъстъвiе Ванъдалъ бо сЪй гърадъ вЪлiй Рiмъ мъногая нужьды сътъворi а тъворЪнiя вЪлiiхъ зiжьдатЪлi iзънiчътожая
Могучий (или Великий - вЪлiй) же сын Бодуогната Одоаркус, или Одоарекс (суть Одоаръкусъ але ОдоарЪксъ), имел прозвище (яко наречЪнъ яко) царя Одры (царь Одъры), или (прозвище) медведя с реки Одры (аръкусъ от ръцы Одъры), потому как был весьма дюж и упитан (бо дюжь вЪльмi а тяжькъ въ пълотi).
И он пошел (поiдЪ) от Одры с огромным войском (съ вЪлiiмъ сънъмiщЪмъ воi) из словен, и готов, и вандалов, и вендов (от СловЪнъ а ГотъфЪ а ВанъдалЪ а ВЪнъдЪ). И пошли (поiдутъ) (они) к морю Адриатическому (къ морю Адрiю). И пришли (прiiдутъ) к Адриатическому (морю) (къ Адрiю), в год 475-й (въ лЪто 5983 от СМ) от РХ. А от этого моря (от Адрii), по приказу Одоаркуса (по вЪлЪнiямъ ОдоаръкусЪ), двинулись (поiдуть) в огромной силе (а въ сiлЪ кърЪпкой). А обрушились, как темная туча (А обруша яко тьмаа хъмара) на город Рим (на гьрадъ Рiмъ), и вошли (а вънiдутъ) в Рим в год 476-й от РХ, и цезаря Ромулоса (цЪзарi Ромулоса) взяли в плен (iмутъ въ пълънъ), и посадили его в тюрьму (въсадi Ъ въ юзiлiфЪ), где вскоре конец обрел сей Ромулос (абiе конъ обрЪтоща сь Ромулъсъ).
Одоаркус в граде Риме в год 477-й от РХ основал свое царство (зача въ лЪто 5985 царъстъвiе своЪ). И названо оно Одоаркией (а наречЪ сь Одоаръкiя), то есть (сiречь) царством Вандалов (царъстъвiе Ванъдалъ), так как сей город великий Рим (вЪлiй Рiмъ) от этого царства потерпел многие разрушения (мъногая нужьды сътъворi), и были уничтожены творения великих зодчих (а тъворЪнiя вЪлiiхъ зiжьдатЪлi iзънiчътожая)…
(Будинский список от А.Г. Велчева. 1930г. - Примеч. Н.А. Кучанского)
***


Словен (Рюген, 310) - Это князь вендов - Се къняжьЪ венЪдовъ -> Волхв (352) -> Ярмир (393) -> Бодуогнат (418) Царь скиров и венедов - царь съкiръвъ а вЪнъдъвъ -> Одоаркс (437, 493 убит Теодорихом) - Это все варварские тираны Рима и цари рабов - се суть варъваровЪ тiраны Рiма а царi къщЪЪвъ
***


СловЪнЪ съ отокЪ Руянь рюгЪнъскiя суть ВЪнъды
Словене с острова Руян рюгенские суть Венды
Волхв (352) -> Ярмир (393) -> Бодуогнат (418) Царь скиров и венедов - царь съкiръвъ а вЪнъдъвъ -> Одоаркус (437, 493 убит Теодорихом) -
Сей же Одоаръксъ въсъпрiiмi въ РiмЪ въластi от Эйрiха А въ лЪто 5984 пълЪнi цЪзарi рiмъскы Ромула А глаголютъ же бо от Ромула Рiмъ зача а от Ромула же Рiмъ съконъчаша А въ лЪто 6001 прiiгрядЪ Теодорiхъ а уязъвi Одоаръка
Одоакр воспринял власть в Риме от Эйриха и в 476 году пленил римского цезаря Ромула, и потому говорят, что Рим начался от Ромула и от Ромула Рим скончался, и в 493 году пришел Теодорих и убил Одоакра
***


Родословiе ЯромiровЪ iже съварахъ ВълъховЪ (лЪта от СМ)
…А Вълъхъвъ съварахъ Ъсте СловЪнъвъ от iхъ рода же, iже СловЪнЪ IрмЪръскыя
…Яръмiръ же съварахъ ВълъховЪ въ лЪто 5926 iзъшедъ от IрмЪря съ родъмъ своя на отоку на Руянь въ лодiяхъ аже въдалъ отЪнь бо Руянь отчiна рода iхъ
…Въ лЪто 5955 прiiдутъ къ Руянi рымъляны же а готъфЪ ОнЪ же ЪстЪ супостатЪ ярыя а кърЪпъкiя словЪнъскы роды А бысть сЪча вЪлiя а оуязъвлЪнъ Яромiръ абiе оумЪрлъ въ сь лЪто Аже съварахъ Ъго Бодуогънатъ прiведъ от Русi пълкы многы от сътрЪца ОрЪя от СловутiчЪ А прiiдутъ дружiны чюдi а сумi А iзънiчьтожа рымъляны а готъвЪ
А въ лЪто 5956 оустремiся Бодуогънатъ съ пълкы вЪлii словЪнъскы а рускы А поiдутъ от РюгЪнi въ лодiяхъ многы на зЪмлi готъфскiя а рымъскiя А разорi iхъ А многы гърады пожъгоша А пълънъ вЪлiй iмаа
А въ лЪто 5959 прiiдутъ СловЪны а Русы въ зЪмлi чюжiя алЪманъскы а франъскЪ а iныя А сЪдЪ съ роды своя
Родословие Ярмира, первенца Волхва (годы от РХ)
От: Волхва (Вълъховъ) (352) и Шелони (ШЪлоня) (от чуди (от чюдi Чялонь), союз в 370
Ярмир (Яръмiръ) (393, 447 убит римлянами) ->
Бодуогнат (Бодъогнатъ) (418) ->
Одоарк (Одоаръъкъ) (437, 493 убит Теодорихом в Риме – от ТЪодорiха въ гърадЪ РiмЪ)
…Волхв – первенец (греч. - съварахъ) Словена, и восходит к роду словен ирмерских.
…Ярмир же, первенец Волхва, в год 418-й от РХ ушел с родом своим из Ирмеря на остров Рюген (на отоку на Руянь) в ладьях (въ лодiяхъ), которые дал ему отец, потому что Руген - отчина их рода (бо Руянь отчiна рода iхъ).
…В год 447-й от РХ пришли к Ругену (къ Руянi) римляне и готы (рымъляны же а готъфЪ), то есть враги злые и сильные (супостатЪ ярыя а кърЪпъкiя) словенским родом и была великая битва (а бысть сЪча вЪлiя), и был убит (оуязъвлЪнъ) Яромир в тот же год 447-й от РХ, и в тот же год его первенец Бодуогнат (Бодуогънатъ) привел полки многие (пълкы многы) из Руси (от Русi), от сестрица (?) Орея (? - от сътрЪца ОрЪя - в другом месте Орей умер 431г.) от Словен (от сътрЪца ОрЪя от СловутiчЪ). И пришли дружины чуди и суми (а прiiдутъ дружiны чюдi а сумi) и уничтожили (iзънiчьтожа) римлян и готов.
А в год 448-й, от РХ устремился (оустремiся) Бодуогнат с полками великими словен и русов (съ пълкы вЪлii словЪнъскы а рускы), и пошли (поiдутъ) они из Рюгена (РюгЪнi) в ладьях (лодiяхъ) на земли готские и римские (готъфскiя а рымъскiя) и разорили (разорi) их, и многие города их сожгли (пожъгоша), и полон огромный взяли (пълънъ вЪлiй iмаа).
И в год 451-й от РХ пришли словены и русы (СловЪны а Русы) в земли чужие германские и франкские, и другие (въ зЪмлi чюжiя алЪманъскы а франъскЪ а iныя), и осели там с родами своими (а сЪдЪ съ роды своя)
***…Аще въ лЪто 5944 поя Бодуогънатъ въ жЪны дъщЪрь СкiрiановЪ iже архонтъ плЪменi Готфы А родiся съварахъ Одоаркусъ бо шiрокъ вЪльмi въ рамЪны а крЪпкъ яко аркудЪсъ
…СЪй же Одоаркусъ въ лЪто 5984 пълЪнi цЪзарi рымъскы Ромулуса Аугустулуса А сътъворi опакы царъство въ РiмЪ аже вiтаетъ до лЪта 6001 егъда прiiдутъ къ Рiму напастi пакыы А прiгърядутъ тьма вЪлiя ВЪстъготъфЪ а iныя языцы iже ВанъдалЪ а съ архонътъмъ iхъ Теодорiхъмъ а разорi Рiмъ а оуязъвi Одоаркуса А зача опакы оусобiе рымъское
…А въ сii же лЪта прiiшЪдъ вЪлiй конъ вЪлiему царъству рымъскаму А въ сь предЪлы прiiдутъ iныя лЪта а iныя языцы а Г^дь възъдастъ iмъ iныя сътЪзi вiтанiя iхъ А по iхъ вiнЪ къ Г^ду Богу възъдастъся iмъ же
АмЪнъ
...В год 436-й от РХ взял (поя) Бодуогнат (Бодуогънатъ) в жены дочь (въ жЪны дъщЪрь) вождя готского племени Скириана (СкiрiановЪ iже архонтъ плЪменi Готфы), и родился (родiся) у него первенец (съварахъ) Одоаркус (Одоаркусъ), который был широк в плечах и силен как медведь (шiрокъ вЪльмi въ рамЪны а крЪпкъ яко аркудЪсъ)…
Одоаркус в год 476-й от РХ взял в плен (пълЪнi) римского царя (цЪзарi рымъскы) Ромулоса Августолоса (Ромулуса Аугустулуса) и создал (сътъворi) новое (опакы - опять) царство в Риме (царъство въ РiмЪ), которое просуществовало (аже вiтаетъ) до 493 года от РХ, а потом надвинулись (прiiдутъ) на Рим новые беды (напастi пакыы): пришли (прiгърядутъ) огромные полчища (тьма вЪлiя) вестготов и вандалов (ВЪстъготъфЪ а iныя языцы iже ВанъдалЪ), ведомых их вождем Теодорихом (а съ архонътъмъ iхъ Теодорiхъмъ), и разорили Рим (а разорi Рiмъ) и убили Одоаркуса (а оуязъвi Одоаркуса), и опять началась римская междоусобица (а зача опакы оусобiе рымъское) …
…И в эти годы пришел (прiiшЪдъ) большой конец (вЪлiй конъ) великому царству Римскому (вЪлiему царъству рымъскаму), и эти земли увидят другие времена (а въ сь предЪлы прiiдутъ iныя лЪта) и другие народы (а iныя языцы), а Господь проложит (Г^дь възъдастъ) им другие жизненные пути (iныя сътЪзi вiтанiя iхъ), и по их заслугам Господу Богу (по iхъ вiнЪ къ Г^ду Богу) им и воздастся (възъдастъся iмъ же )
Аминь
(Список из Библиохранилища СвятоПечерской Лавры (СПЛ). Киев. 1929г. - Примеч. Н.А. Кучанского)
Одоакр. Конец Западной Римской Империи
https://web.archive.org/web/20170720000648/http://...Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество отзывов: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 5
Свидетельство о публикации: №1221122488089
@ Copyright: Игорь Бабанов, 22.11.2022г.

Отзывы

Добавить сообщение можно после авторизации или регистрации

Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1