Литературный сайт
для ценителей творчества
Литпричал - cтихи и проза

­Словенские летописные записи от Радбара


­­­Словенские летописные записи от РадбараВъ лЪто же 6291 родiся Гардъмундъ iже наречЪнъ Гостъмыслъ суть съварахъ Бурiсъвалъдъвъ а вънучЪ БъранiслЪйфъвъ
Въ лЪто 6293 родiся Радъмундъ а наречЪнъ Родъмыслъ суть мЪзiнъ сынъ Бурiсъвалъдъвъ
Въ лЪто 6303 поiдЪ БъранiслЪiфъ на Сурожь еже на ТавърЪ оу Понъта А поiдутъ по Словутiчю въалъдiяхъ а въ насады многыя А прiгърядутъ гъраду Кыеву А Полянъ кънязъ ВоЪславль многая бращьно а жiто СловЪнЪмъ даяшЪ понЪже сь ГърЪцi суть супостатЪ а ПолянЪмъ
Кънязь БъранiслЪйфъ покорi КърчЪвъ а вЪсi многы А Сурожь объложi А чърЪзъ дънi многая бъранi съмоглъ вънiтi въсь гърадъ А поча гърабiтi зЪдi гърЪцькi А вънiдутъ въ хърамъ Софii Свяатой А жЪмчюгы а зълато а окъладi а афiсъхы iже оу ракi СтЪфанiя отяшЪ А оустрЪмiся къ въратамъ хърамовЪ Аже вънЪзаапу гълава БъранiслЪйфовЪ обратiся въспять А пълоть Ъго а выя Ъго iзъкарЪжЪ тугою вЪлiей А възъпi кънязь яко сь мЪртъвъ СтЪфанъ похощЪтъ от нь доушю iзыматi а iзъ ракi iзъшЪдъ въвнЪ оубiЪнiя дъля кънязя а воi Ъго…
А ешьтЪ възъпi кънязь БъранiслЪйфъ Аць възъвращю абiе а въсЪ гобЪзiе хърамовЪ Аже корыстi мя А от бЪдъностi гоньзнутi Аже выю мя обратi въспятi…А рЪчЪ Ъмоу iзъ ракi СтЪфанъ Свяатый А възъратi вьсь пълънъ от Сурожа а до КърчЪва А жены а чада а вьсь чадь а бълагоЪ iхъ же а въсъ съкарьбiе Тако тоЪжьдЪ выя тя обратiся въспять а бЪдъность отыдЪтъ от тя
А рЪчЪ кънязь СловЪнъскiй мьрътвому СтЪфану Свяатаму А въсЪ възъращю яко тi гълаголЪшi А окъладi а зълато а пълЪнъ вьсь А тi СтЪфано окрЪстi мя чюда радi аже оузъряхъмъ азъ…
А въсъста iзъ ракi мърътвъ СтЪфанъ Свяатый А пръстрi iзъ гъробiща дъланi своя къ кънязю СловЪнъскаму А речЪ Ъмоу Да кърЪщю тя въ вЪру Хрiстову Господа наашего IiсусЪ Да вънiдЪтъ въ душю твою свЪтъ Божiй iже озарiтъ бълагъмъ дЪянiя твоi дабы iзъбЪгъъ зъла тъворiтi чьловЪкъмъ сущiмъ въ сiмъ домЪ Господа наашего а токъмо бълагоЪ Да iзыдi къняжЪ въ сЪй же мiгъ съ воi своя съ мiръмъ въ земълю свою А мЪчь свой объратi на върагы вЪры Хрiстовой
А оузъря БъранiслЪйфъ чюдо сiЪ А вЪльмi оустрашiся А падЪ нiцъ пърЪдъ ракою А възъпi Аже се iстiнъно СтЪфано Да абiе въсъпрiiхъмъ вЪру Хрiстову А зърю аже едiносущьна она въ сьрдъцЪ а до кона моЪго Азъ гъряду съ воi въ земълю своя а гълаголю въсЪмъ въ СловЪнъхъ о чюдЪ сЪмъ о вЪрЪ Хрiстовой А тую же обратiся въспятьгълава БъранiслЪйфа А немощь iзыдЪ iзъ пълотi Ъго…А тако въсъпрiя БъранiслЪйфъ крещЪнiе Хрiстово А абiе възъратiся съ воi въ СловЪнЪхъ въ Хълмъгардъ съ мiръмъ А нiчьсожЪ обърящЪся въ съкаръбе аже Хрiста обърящЪтъ
Въ лЪто же 6307 оумЪрлъ кънязъ СловЪнъскiй Рагнъвладъ iже Рогъвълъдъ Русъкъ ВЪлiй А гърЪбiшьтЪ Ъго оу Хълмъгарда въ ПущЪ ВълатовЪ
В год 783-й родился Гардмунд, он же Гостомысл (iже наречЪнъ Гостъмыслъ), первенец Бурисвальда и внук Бранислейфа.
В год 785-й родился Радмунд, или Родомысл (Родъмыслъ), младший сын Бурисвальда.
В год 795-й пошел Бранислейф на Сурож, город в Крыму у Черного моря (на Сурожь еже на ТавърЪ оу Понъта). И поплыли по Днепру (поiдутъ по Словутiчю) в ладьях (алъдiяхъ) и насадах, и приплыли (прiгърядутъ) к городу Киеву. А князь полян Воеслав много еды и зерна (бращьно а жiто) дал словенам, потому что греки - и полянам враги (понЪже сь ГърЪцi суть супостатЪ а ПолянЪмъ).
Князь Бранислейф покорил Керчь (КърчЪвъ) и многие селения (вЪсi), а Сурож обложил (объложi - со всех сторон) и через много дней вошел в этот город (съмоглъ вънiтi въсь гърадъ), и начали воины грабить дома греческие (поча гърабiтi зЪдi гърЪцькi) и вошли в храм Святой Софии (вънiдутъ въ хърамъ Софii Свяатой), и жемчуг, и золото, и оклады, и кувшины у гробницы (жЪмчюгы а зълато а окъладi а афiсъхы iже оу ракi) Стефана забрали (отяшЪ), и устремились к вратам храма, но внезапно (вънЪзаапу) голова Бранислейфа поворотилась назад (обратiся въспять) и тело его, и шея скривились от невыносимой боли (пълоть Ъго а выя Ъго iзъкарЪжЪ тугою вЪлiей), и завопил (възъпi) князь, что мертвый Стефан (в другом месте сказано: В год 787 от РХ умер сурожский архиепископ святой Стефан) хочет у него душу отнять (сь мЪртъвъ СтЪфанъ похощЪтъ от нь доушю iзыматi) и, выйдя из гробницы, убить князя и воинов его (iзъ ракi iзъшЪдъ въвнЪ оубiЪнiя дъля кънязя а воi Ъго)…и еще кричал (ешьтЪ възъпi) князь, что тотчас же вернет все награбленное в храм (Аць възъвращю абiе а въсЪ гобЪзiе хърамовЪ), что - взял от жадности моей (аже корыстi мя), но спаси меня от этой боли (а от бЪдъностi гоньзнутi) и обрати мою шею обратно (аже выю мя обратi въспятi)…И говорит ему из гробницы святой Стефан (рЪчЪ Ъмоу iзъ ракi СтЪфанъ Свяатый): А когда вернешь весь полон от Сурожа и до Керчи, и женщин, и детей, и весь народ, и их добро, и скарб (а жены а чада а вьсь чадь а бълагоЪ iхъ же а въсъ съкарьбiе), только тогда твоя шея обернется как надо (тако тоЪжьдЪ выя тя обратiся въспять) и болезнь оставит тебя (бЪдъность отыдЪтъ от тя)…И говорит князь словенский мертвому Стефану Святому: Все верну, как ты велишь (А въсЪ възъращю яко тi гълаголЪшi), и оклады, и золото, и весь полон, а ты, Стефан, окрести меня ради того чуда, что увидел я (А тi СтЪфано окрЪстi мя чюда радi аже оузъряхъмъ азъ)…
…И встал из гробницы мертвый Стефан Святой и простер из гроба руки свои (а пръстрi iзъ гъробiща дъланi своя) к князю словенскому, и говорит ему: Вот крещу тебя в веру Христову Господа нашего Иисуса (Да кърЪщю тя въ вЪру Хрiстову Господа наашего IiсусЪ), да войдет в душу твою свет Божий (Да вънiдЪтъ въ душю твою свЪтъ Божiй), который озарит добром деяния твои (iже озарiтъ бълагъмъ дЪянiя твоi), чтобы избежал зла творить людям, находящимся в этом доме Господа нашего (дабы iзъбЪгъъ зъла тъворiтi чьловЪкъмъ сущiмъ въ сiмъ домЪ Господа наашего), и только творил бы добро (а токъмо бълагоЪ), и уходи, князь, сейчас же со своими воинами с миром в землю свою (Да iзыдi къняжЪ въ сЪй же мiгъ съ воi своя съ мiръмъ въ земълю свою), а меч свой обрати против врагов веры Христовой (А мЪчь свой объратi на върагы вЪры Хрiстовой)…
И увидел Бранислейф это чудо (А оузъря БъранiслЪйфъ чюдо сiЪ) и очень испугался (А вЪльмi оустрашiся), и упал на колени перед гробницей (А падЪ нiцъ пърЪдъ ракою), и возопил: Все это правда, Стефан (Аже се iстiнъно СтЪфано), я уже воспринял веру Христову (Да абiе въсъпрiiхъмъ вЪру Хрiстову) и вижу, что одна она есть в сердце моем (А зърю аже едiносущьна она въ сьрдъцЪ) и до моей смерти пребудет (а до кона моЪго), и ухожу я с войском в землю свою и скажу всем в Словенах об этом чуде, о вере Христовой (Азъ гъряду съ воi въ земълю своя а гълаголю въсЪмъ въ СловЪнъхъ о чюдЪ сЪмъ о вЪрЪ Хрiстовой); и в ту же минуту обернулась на место (а тую же обратiся въспять) голова князя Бранислейфа и болезнь покинула его (а немощь iзыдЪ iзъ пълотi Ъго )…И так воспринял (тако въсъпрiя) Бранислейф крещение Христово и вскоре вернулся (абiе възъратiся) с войском в Словены, в Хольмгард, с миром (съ воi въ СловЪнЪхъ въ Хълмъгардъ съ мiръмъ), и не обрел чужого добра, но Христа обрел (А нiчьсожЪ обърящЪся въ съкаръбе аже Хрiста обърящЪтъ)…
В год 799-й умер князь словенский Рагнвальд, он же Рогволод Великий Русский (кънязъ СловЪнъскiй Рагнъвладъ iже Рогъвълъдъ Русъкъ ВЪлiй), и могила (гърЪбiшьтЪ) его у Хольмгарда, в пуще Влатовой (оу Хълмъгарда въ ПущЪ ВълатовЪ)Словенские летописные записи от Радбара
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
О пришествии словенских племен на Север
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
Что есть Русь? Хранит ли ее Господь? И когда придет ее конец?
https://web.archive.org/web/20160430155728/http://...
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
Мне нравится:
1

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество отзывов: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 17
Свидетельство о публикации: №1221107486484
@ Copyright: Игорь Бабанов, 07.11.2022г.

Отзывы

Добавить сообщение можно после авторизации или регистрации

Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1