Литературный сайт
для ценителей творчества
Литпричал - cтихи и проза

Словенские летописные записи от Радбара


­­Словенские летописные записи от Радбара
…Перед нами единственное в своем роде, первое из сохранившихся летописаний Словенской Руси, о котором раньше ничего не знали.
Это краткие летописные записи за 710-860 гг. Они начинаются с повествования о князе Радбаре, который женился на дочери норманнского конунга Ивара Видфадма Адвинде, или Ауде. И она ему родила сына Рандвера (Родомира) - Ю.К. Бегунов

Родословiе съродънiковъ от дърЪвлiiхъ кънязЪй Русi СловЪнской а датьскiхъ пЪръвыхъ царЪй
Родословие родственников от древних князей Словенской Руси и первых датских царей (годы от РХ)
Ольф (Ульв, Улеб) (661) - Словенорусия -> Ратбар (Ратибор) (682, 61, 743)
От: Ивар Видфадм (660, 55, 715 убит Радбаром) - союз в 684 с Лизгердь (666) Русь (?), от них Адвинда (Ауда) (685)
От: Ререкр (677, 30, 70) Дания - союз в 703 с Адвиндой, от них Харалд (Гаральд) (704) Дания.
От: Ратбар (Ратибор) - союз в 710 с Адвиндой, от них
(40) Рандвер (Радомир) (711, 72, 783) - Словенорусия
От Рандвера (Радомира):
(15) Рагнвальд (Рогволод Великий Русский) (730, 69, 799)
Сигурд Ринг (731, 29, 760) и Фруян (733, 27, 760) - пойдут с дружиной к норманнам ради брани в Серкаланде в год 760-й погибнут в городе Бардаа (Поiдутъ съ дружiною къ нурманЪ бъранi дъля въ СЪркъландЪ аже въ лЪто 6268 а съконча от лiха въ гърадi БЪрдаа)
Астрид (735) - Замужем за ярлом норманнов в Сигтуне.
От Рагнвальда (Рогволод Великий Русский) ->
(13) Бранислейф (Бранлив) (749, 63, 812 Влатово поле). В год 795-й пошел с дружиной сильной в Крым, к Сурожу, и победил греков (Въ лЪто 6303 поiдЪ съ ратiю кърЪпкой на Тавръ а на Сурожь а покорi суть гърЪцi) ->
(21) Бурисвальд (Буривой) (768, 65. 833 в Биармии). В год 813-й пошел во многих насадах к острову Эгине, и дали греки огромную дань, и вернулся Бурисвальд к Хольмграду Словенсому (Въ лЪто 6321 поiдЪ съ насады мъногiя к отокЪ ЕгiнЪ а въда гърЪцi мьзъду вЪлiю а възъратiся Хълъмъгарду iже ЪстЪ въ СловЪнЪхъ).
От Буривого (Бурисвальд):
(27) Гардмунд (Гостомысл) (783, 77, 860 Влатово поле в Хольмгарде);
Радмунд (Радомысл) (785, 51, 836 убит Гунульфом в Сигтуне).
Семья Гостомысла: три жены, семь детей, из них четыре сына и три дочери; семь внуков и одна внучка, племянник и племянница от брата Радомысла, который погиб от коварного Гунульфа у Сигтуны в год 836-й от РХ. Гостомысл и Радомысл - это последние князья Словенской Руси; и после них придет на княжение колено Альбиса, а это варяги-пруссы, варяги-русы и варяги-венды.
СЪмiя Гостомыслова суть трiе жены а сЪдъмь чада сiречь чьтырЪ сыне а трiе дъщЪрi а сЪдъмь вънучЪй а едiна вънучiца а сыновЪцъ а анЪчiя едiна от адЪлъфiя Родомысла iже сьмЪрть прiя от зълокозьнъ Гунулъфiя аже на СiгъвiетунЪ оу нурманъ въ лЪто 6344. Гостомыслъ а Родомыслъ суть послЪдънiя кънязiя от Русi СловЪньской аже послЪжьдЪ прiгрядЪтъ къняжiе от колЪна албiсова сiрЪчь варязi-пърусi а варязi-русi а варязi-вЪнъды.
ЛЪтопiсныя запiсi аже зачяса от Радъбара iже наречЪнъ якы Ратiборъ А сь суть послЪдънь шЪсьть колЪнъ къняжья аже сущi въ СловЪнЪхъ
Въ лЪто 6218 пояшЪ Радъбаръ дъщЪрь Iварову царя Данъмаркъ Адъвiнду А родi РандъвЪра въ лЪто же 6219 iже наречЪнъ Родомiръ А сь мЪзiнъ адЪльфiй Гаралъдъвъ iже пасынЪць Радъбаръвъ суть пьрьвъ сынъ Адъвiнды от РерЪкра царя же Данъмарка iже оубiенъ въ лЪто 6215 от Iвара
Въ лЪто 6223 поiдЪ Iваръ на Русь СловЪнъскую а настърЪчь iспълчiшiся Радъбару А бысть сЪща въ оустiЪ Ладожiя А оубi воi РадъбаровЪ сь Iвара Вiдъфадъма А онъ же суть тЪсьть кънязя СловЪнъскаго Радъбара А онъ же а супостатЪ Русi СловЪнъской бо възъалчЪ сю земълю прiмучiтi а СловЪнъ данiю оболожiтi а въ кощЪi iмаатi
Въ лЪто 6238 родiся Рагънъвалдъ iже наречЪнъ въ СловенЪхъ яко Рогъвълодъ iже съварахъ РандъвЪръвъ
Въ лЪто 6239 родiся от налii Сiгурдъ суть сърЪдънъ сынъ РандъвЪръвъ
Въ лЪто 6240 прiiде вънЪзаапу на Алдъгью НуръманЪ зЪло воi кърЪпъкъ А ловiща а насады поча отятi оу СловЪнъ а етЪрь оуязъвi нЪкiiхъ СловЪнъ А вЪсi поточi а iзънiчьтожа Аже кънязь РандъвЪръ поiдЪ на Нуръманъ въбръзЪ а съ дружiной вЪлiей от Русiчi а СловЪнъ а Меря а Сумъ Аць НурманЪ оубояся а едъва iзъбЪжа сЪщi А оутечЪ нiчьсожЪ а за ЪзЪрь Варяжьско А насады словЪнъскiя оуставi на бърЪзЪ
Въ лЪто 6241 родiся Фъруянъ мЪзiнъ сынъ РандъвЪръвъ А наречЪнъ яко Фърiанъдъ
Въ лЪто 6243 родiся Астрiда дъчi РандъвЪровЪ
Въ лЪто 6245 пакы прiiдЪ НурманЪ на Алдъгью Аже абiе iспълъчi РандъвЪръ на нъ дружiну дъбъръ а въ засадЪ iною дружiну А мъногая НуръманЪ от нЪ iзъбежЪ а въ ЪзЪрi оутопълЪ
Въ лЪто 6248 прiiдЪ сълы от нуръманъ варязЪй А нЪкоЪ пълънъ чадi словЪнъской възъратiше къ Русi А мiръ съ РандъвЪръмъ сътъворi А рядъ положi о сЪмъ
Въ лЪто 6251 оумЪрлъ Радъбаръ iже Родомiръ СловЪнъскiй А есьтЪ хълъмъ Ъго на АлдъгьЪ
Летописные записи от Радбара, названного Ратибором, о последних шести коленах словенских князей
В год 710-й женился (пояшЪ) Радбар на дочери Ивара, царя датского (Данъмаркъ), Адвинде (Ауде), и родила она ему Рандвера в 711 году, которого нарекли Радомиром, и он приходится младшим братом Гаральду, пасынку (пасынЪць) Радбара; это первый сын Адвинды от Ререкра, царя датского, который был убит Иваром в году 697-м от РХ.
В год 715-й пошел Ивар на Русь Словенскую, на Радбара, и был бой в устье Ладоги, и убили воины Радбара этого Ивара Видфадма, а он был тестем (тЪсьть) словенского князя Радбара, и он был врагом Руси Словенской, потому что возжелал эту землю подчинить и словен данью обложить, и в рабах их иметь (А онъ же а супостатЪ Русi СловЪнъской бо възъалчЪ сю земълю прiмучiтi а СловЪнъ данiю оболожiтi а въ кощЪi iмаатi)…
В год 730-й родился Рагнвальд, который наречен у словен Рогволодом, он первенец Рандвера.
В год 731-й родился от рабыни (от налii) Сигурд, средний сын Рандвера.
В год 732-й вторглись внезапно на Ладогу (прiiде вънЪзаапу на Алдъгью) норманны, очень сильные воины (зЪло воi кърЪпъкъ), и начали снасти и лодки отбирать (ловiща а насады поча отятi) у словен, и некоторых словен убили (етЪрь оуязъвi нЪкiiхъ СловЪнъ), и поселки их разграбили и уничтожили (вЪсi поточi а iзънiчьтожа), а князь Рандвер кинулся вслед норманнам с большой дружиной русичей и словен, и мери, и суми (Аже кънязь РандъвЪръ поiдЪ на Нуръманъ въбръзЪ а съ дружiной вЪлiей от Русiчi а СловЪнъ а Меря а Сумъ), но норманны испугались и еле избежали боя (оубояся а едъва iзъбЪжа сЪщi), и убежали на озеро Варяжское (оутечЪ нiчьсожЪ а за ЪзЪрь Варяжьско), и лодки словен бросили у берегов (насады словЪнъскiя оуставi на бърЪзЪ).
В год 733-й родился Фруян, младший сын Рандвера, нареченный Фриандром.
В год 735-й родилась Астрид, дочь Рандвера.
В год 737-й снова (пакы) пришли норманны на Ладогу (на Алдъгью), но Рандвер ударил по ним славной дружиной (iспълъчi РандъвЪръ на нъ дружiну дъбъръ), оставив в засаде еще одну дружину (а въ засадЪ iною дружiну); и из тех норманнов, кто смерти в бою избежал (от нЪ iзъбежЪ), многие в озере утонули (въ ЪзЪрi оутопълЪ).
В год 740-й прибыли послы от норманнов-варягов (прiiдЪ сълы от нуръманъ варязЪй), после чего часть пленных (нЪкоЪ пълънъ чадi) словен вернулась на Русь (къ Русi), и мир с князем Рандвером был заключен (сътъворi), и закон подписали об этом (а рядъ положi о сЪмъ).
В год 743-й умер словенский князь Радбар, он же Ратибор, и есть его могила (хълъмъ) на Ладоге (на АлдъгьЪ)
Словенские летописные записи от Радбара
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
О пришествии словенских племен на Север...
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...
Что есть Русь? Хранит ли ее Господь? И когда придет ее конец?
https://web.archive.org/web/20160430155728/http://...
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 550с.
https://web.archive.org/web/20170720000608/http://...Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество отзывов: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 11
Свидетельство о публикации: №1221105486304
@ Copyright: Игорь Бабанов, 05.11.2022г.

Отзывы

Добавить сообщение можно после авторизации или регистрации

Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!

1