Введение в тему праистории системы Винчанского письма Радивое Пешича или Новый ОрганонМногие, воочию столкнувшись с каким-то новым объяснением проблемы, боясь признать свое незнание, говорят, что так не было. Как же это было? Так же, как мы и раньше всё это представляли. Можно ли, пользуясь таким заключением, дойти до самой истины, или получить хотя бы новые познания - Радивое Пешич

Завера порицања. Пешич и синови, Predavanja i zapisi 1982-I992. Београд, 1996
Продор у таму праисториjе систем винчанског писма Радивоjе Пешића или Нови Органон

Проблеми које својим истраживањима поставља и теорије које из тога открива Радивоје Пешић, залазе у, за нас још непознате и деликатне, сфере. Он нам је најпре открио систем "Винчанског писма" (1980) после осам хиљада година од његовог настанка. Следио је још један (1985), систем писма Лепенског вира, после десет хиљада година од његовог настанка. Ово је већ било довољно за вртоглавицу. Али нам је професор Пешић понудио и универзалну генезу писма. По њему, човек је биолошки писмен. Он није најпре цртао предмете ради комуникације, јер цртеж је по Пешићу готова структура. Праисторијски човек је, неоптерећене свести, полазио од елемента. Отуд Пешићева формула: архетипско, креативно, формативно, које је садржано у структури. Али, као што је индијски граматичар Панини из IV века пре Христа трагао за нултом фонемом, тако је и професор Радивоје Пешић образложио данас своје трагање за нултом графемом. То га је и довело до закључка да је "у почетку било слово", а не цртеж (пиктограм), хијероглиф или идеограм. Попут кинеског философа ФоХиа који је открио пре три хиљаде година кинеско писмо на леђима драгона, Радивоје Пешић открива писмо на крилима лептира Antomeris Janus из Еквадора, које ћемо доцније препознати у системима многих архајских писама (винчанском, венетском, хетитском, етрурском, протоиндијском, феничанском, кипарском).
Открићем система Винчанског писма Пешић нам открива скривене параметре унутрашње структуре честице. А открићем писма Лепенског вира, чију ћемо морфологију наћи у скоро свимархајским системима писма, као да пресликава оне космичке рефлексије облика које не можемо прихватити никако друкчије него као аксиоме.
Први утисак који ова истраживања намећу састоји се у одважности и високој култури истраживача. Али даља анали-за открива чудесне продоре овог истраживача у такозвану таму праисторије. Он помера оно историјско и цивилизацијско у веома дубоку прошлост, он мења географске просторе настанка раних тековина цивилизације, путеве њиховог развоја и укрштања, он намеће нове принципе спекулације и сазнања. И што је такође значајно, он нам открива чудесну словенску цивилизацију далеке прошлости. То је она цивилизација која је одувек била само на корак од нас, а ми смо трагали за Вавилоном и Египтом, Индијом и Кином. Оно што ми називамо мистично у тој цивилизацији, а Пешић то дефинише као идеално јединство, бива за нас данас очаравајуће сазнање суштинских духовних структура.
У свом "Трактату о писму" који је објавио 1986. године Пешић нас приближава својој философији, али само периферно. По свој прилици он то чини свесно да би покренуо све наше духовне механизме до оних нивоа на које нисмо навикли. Јер у овом свету без наде, у овом свету гађења и отуђења, без љубави и веровања као да нас наводи на нову религију.
После свега, обогаћени слатким замором, збуњени, затечени у оскудном знању, али утешени и охрабрени, питамо се, није ли се то Принстонска гноза преселила у Европу, ако је она уопште тамо и заживела макар и анонимно како нас је обавештавао Рејмон Рије. У сваком случају, ако се Пешићева истраживања и теорије могу бар донекле повезати са неогностицизмом, онда је то његова нова димензија. Или је то Пешићев нови органон којим нас је засуо до те мере да се још не можемо прибрати како бисмо га схватили у целини.
JOHANA VAJDERS - МИРОЉУБОВ
(Aachen)

Пешић Радивоjе. Завера порицања. Predavanja i zapisi 1982-I992. Пешич и синови, Београд, 1996, 49с.
https://pdfslide.tips/education/radivoje-pesic-pre...

Рис. 1. Основные знаки винчанской графики по Р. Пешичу
Винчанское письмо. Основной своей заслугой Радивое Пешич считает исследование письменности культуры Винча. Ему, как он полагает, удалось реконструировать весь алфавит культуры Винча, рис. 1. Данная культура, как сообщает исследователь, была открыта в 1908 году, но археологические исследования велись в 1911-1913, 1924, 1929-1931, 1933-1934, 1978, 1982-1983 годах. Различаются древняя Винча, 5930± 85 г. до н.э., новая Винча, 5605± 160 г. до н.э. и Баньица, 5430± 120 г. до н.э. Пешич приводит 18 таблиц надписей, и 17 таблиц, посвященных отдельным знакам или их системам, которые он усмотрел на винчанских фигурках, сосудах, пряслицах и фрагментах керамики. Уверенное опознавание многих знаков как письменных уже является большим шагом вперед; к сожалению, исследователь не поясняет, почему он решил, что перед ним не случайные насечки, не элементы декора или знаки собственности, а именно письменность. Так что первый вопрос, который можно поставить перед любым эпиграфистом, опубликовавшим свои исследования (письменность ли это?) остался у него без ответа.

Рис. 3. Венетский алфавит по Пешичу
Между тем, по мнению Пешича, из того же винчанского источника возник и алфавит венетов, который он выводит впервые в своей монографии
Заговор молчания В другой книге Пешича, Заговор молчания, меня привлекла вступительная статья Йоханны Вайдерс-Миролюбовой из Аахена (первая часть фамилии начертана латиницей, что означает немецкое имя и фамилию, видимо, по мужу, вторая часть - кириллицей, что, как можно предположить, означает девичью фамилию, то есть Йоханна, возможно, является дочерью Юрия Миролюбова, первого и единственного переписчика Велесовой книги). Она озаглавлена:
Введение в тему праистории системы Винчанского письма Радивое Пешича или Новый Органон (Таким образом, Йоханна Вайдерс-Миролюбова считает значение книги Радивое Пешича - Винчанское письмо - не менее сильным, чем книги Френсиса Бэкона - Новый Органон. А последнюю книгу философы считают одним из самым значительных трудов Нового времени).
«Проблемы, которые своими исследованиями поставил, и теорию которой разработал Радивое Пешич, заходят в неизвестную нам и деликатную сферу. Он первым открыл систему Винчанского письма (1980) после восьми тысяч лет от его возникновения, - пишет эта почитательница таланта Пешича. - После этого открыта еще одна (1985) - система письма Лепенского Вира, после десяти тысяч лет от его возникновения. Уже этого было бы довольно для славословий. Но профессор Пешич нам предложил и универсальный генезис письма. Согласно ему, человек биологически наделен письменностью. Прежде всего он рисовал предметы ради сообщения, так что рисунок, по Пешичу, есть готовая структура (письма).
Праисторический же человек непременно, осознавая речь, отталкивался от азбуки. Отсюда - формула Пешича: письмо архетипично, креативно, формативно и обладает структурой. Или, как индийский грамматик Панини в IV веке до Р.Х. обнаружил нулевую фонему, так и профессор Радивое Пешич предложил сегодня свое открытие нулевой графемы. Это и привело его к заключению, что - в начале была буква, а не рисунок (пиктограмма), иероглиф или идеограмма. Словно китайский философ Фо Хиа, который три тысячи лет назад открыл китайские иероглифы на спине дракона, Радивое Пешич открыл письмо на крыльях птицы Antomeris Janus из Эквадора, которое помогло ему познать систему многих архаических видов письма (винчанское, венетское, хетитское, этрурское, протоиндийское, финикийское, кипрское).
Открытием системы Винчанского письма Пешич открывает нам сокровенные параметры внутренней структуры частиц. А открытие письма Лепенского Вира, чья морфология скоро перешла ко всем архаическим системам письма, как бы перерисовывая в качестве космической рефлексии их облик, мы можем понять не иначе, как аксиому
Vajders-Миролюбова Johana (Aachen)».
Конечно, если все есть так, как описывает исследовательница, труд Пешича трудно переоценить. Однако, сочетание слов "система письма" предполагает выявление внутренней связи графем и, весьма вероятно, познание их звуковых значений, а вот этого-то как раз и нет. Хотя я вполне согласен с тем, что постановка проблемы славянской письменности как наиболее древней действительно принадлежит этому выдающемуся слависту.
В рассматриваемом сборнике статей и выступлений есть и раздел, называемый как и вся книга "Заговор молчания" — заключительная лекция Весеннего цикла о славянской цивилизации, прочитанная в Новом Саде 20 июня 1991 года. Там Радивое Пешич, в частности, отмечал: « Центральным духовным институтом славян был род. О том же говорит и славянская хроника, написанная на березовых дощечках и посвященная богу Велесу, известная как Велесова книга. Историки, которые трудились над изучением этой хроники, утверждают, что она читалась по случаю инициации, как своеобразный ритуал введения нового члена в общину, а также и по причине основания рода и при вступлении в брак. Славянскую общину разорили не только внешние факторы славянского мира, о и сам тот славянский мир. Его разорение продолжалось столетиями. Нужно было только действовать с оглядкой на его гранитную духовную конструкцию. Последние семьдесят лет славянский мир живет на ее развалинах. Произошла авантюра с экспериментом, которая привела к краху.
Цетральным духовным институтом славян, который имеет первостепенное значение и соответствующую социальную организацию, составляют славянский язык и славянское письмо. Приверженцы индоевропейской теории, как мы видели, открывают славянский язык лишь в начале нашего первого тысячелетия. Новейшие исследования, между тем, которые проводились в Америки в тридцатые годы под руководством Мориса Свадеша, обосновали глоттохронологию как новую дисциплину, утвердили отделение рода германских языков от рода славянских языков уже в первые пять тысяч лет. Но как могло произойти такое разделение, если славянского языка не было? Как могли "славянские языки развиться довольно поздно из единого вида индоевропейского, которым в начале нашей эры могли говорить на северо-западе нынешней Украины", если славяне уже 6 тысяч лет имели 7 гласных в своей система вокализма, что отражает гармоническое строение в культуре языка. Не подлежит ли, вследствие всего этого, строгой ревизии индоевропейская теория языка, которая привита нам в эпоху нацизма как индогерманская? Представляя все это как научную проблему, мы не уверены, что индоевропейская теория является только лингвистической проблемой.
Уже сорок лет данного столетия (ХХ века) документально утверждается, что славяне имели свою письменность задолго до появления Кирилла и Мефодия. Часть этой документации находится и в Ватикане и доступна для всяческих палеографических и палеолингвистических исследований. Но и палеографы, и лингвисты остались при своем тезисе о неписьменности славян до Кирилла и Мефодия, и этот свой тезис они выдают за научную истину, ненаучно омолаживая всякий напор продвижения в нее, и это заблуждение пагубно отразилось на духовном развитии славян. Непостижимый ужас от появления системы Винчанского письма довел до жалкого положения неких известных белградских линвистов и археологов, которые иначе, по известным причинам, дошли до того, что ее заметили, но они были немногими в нашей науке. А именно в систему Винчанского письма входит 7 гласных и кроме того, 27 фонетических значений графем, которые в совокупности со звуковым гармонизмом и 27 слоями в одном тоне образуют гармоническую закономерность, которую нельзя оспорить постоянными упреками, ибо всякую цену прикрывает пагубное незнание. Винчанское письмо, далее, состоит из 27 гласных значений своих графем, а именно это число находим и в этрусской письменности, и в славянской, о чем нам говорят многочисленные этрусские письменные памятники и многочисленные славянские письменные памятники, к которым принадлежит и Велесова книга». Из этого отрывка видно, что "заговор молчания" был образован именно в отношении докирилловской славянской письменности., и одной из причин этого был пангерманизм, который, в частности, поселился и в сравнительном языкознании. Вполне разделяю пафос филиппики Пешича против противников Винчанского письма, как лингвистов, так и археологов. Вместе с тем, наличие 27 вариантов произношения гласного звука кажется весьма сомнительным, ибо столь развитого вокализма нет ни у одного из современных европейских языков; еще удивительнее то, каким образом Пешич узнал о столь богатом вокализме Винчанского языка, не прочитав на нем ни одного слова!

Рис. 5. Винчанское письмо
В этой же книге помещена еще одна, "упорядоченная таблица" Винчанского письма (с.8). Здесь буквы пронумерованы, их получилось 26 и 6 вариантов, всего 32 (было 29 вместе с вариантами). Кроме того, справа от таблицы я поместил графему Q, которая присутствовала в книге "Винчанское письмо", но отсутствовала в "Заговоре молчания". Поэтому последовательность знаков слегка изменилась. После букв U и H следовала буква F, которая теперь ушла на последнее место. Часть знаков ушла в варианты. Таким образом, перед нами уже несколько иной алфавит, содержащий меньшее число основных знаков, большее количество вариантов и слегка измененную последовательность. В наши дня так могли бы отличаться алфавиты двух близких народов. С моей точки зрения опять в данной азбуке присутствуют и буквы кириллицы, и слоговые знаки руницы.
С одной стороны, любые уточнения идут на пользу дела. С другой стороны, не очень дотошные читателя полагают, что это один и тот же алфавит, и кто-то цитирует Пешича по первой работе, а кто-то — по второй, но подобное разночтение обычно истолковывается не в пользу автора. Сам Пешич в главе 4, "Аутентичная письменность Подунавья", замечает: « Весь богатый фонд письменности из эпохи неолита сверстан до 1980 года в произвольные категории, которые были только бледными набросками письма, ибо данное письмо как нечто текучее уступило место другим цивилизациям. Тогда на том материале я пришел к выводу о тождестве письменности цивилизаций Подунавья, которые до наших дней донесли ту традицию из времени во время, широко и далеко, на все четыре стороны света.
В 1987 году в Милане документально образована система того письма, которое, при первом наиболее богатом предположении, получило название Винчанского письма. С того мгновения Винчанское письмо как буквенное письмо IV тысячелетия до Р.Х. ушло в энциклопедии и стало предметом изучения университетскими кафедрами Европы». Полагаю, все-таки, что Р. Пешич несколько обольщается, приняв известность своих работ в Милане или даже во всей Италии за европейскую известность. Так, например, в Лингвистическом энциклопедическом словаре 1990 года такой статьи нет. Если бы труды Пешича действительно изучались в Европе, то никакого "заговора молчания" не было бы! Продолжая мысль, Пешич пишет: « Это обусловило изменения и дополнило уже утвержденную хронологию появления и развития письма, которая гласит:
1. протописьмо Лепенского вира (8000-6000 гг. до н.э.),
2. винчанское письмо (5300-3200 гг. до н.э.),
3. шумерское письмо Месопотамии (3100 г. до н.э.-75 г. н.э.),
4. протоэламское письмо (между 3000 и 2000 гг. до н.э.),
5. протоиндийское письмо (около 2200 г. до н.э.),
6. китайское (1300 г. до н.э. и до сих пор),
7. египетское (3000 г. до н.э. — 400 г. н.э.),
8. критское (200 г. — 1200 г. до н.э.)
9. хетитское (1600 г.- 777 г. до н.э.).
Старая хронология, которую дал американский грамматолог Дж. Е Гелб, следовательно, должна уступить место новой без ропота. Достоверность документации поразила все догадки, домыслы и произвольности выводов. Винчанское письмо потекло из своей системы и вошло в свою систему, а систему письма этруски исправно называли элементами, что означает "азбука"». Иными словами, Пешич хочет сказать, что каждая из азбук является неким элементом системы, и эта система задается письмом Винчи. Мысль вполне понятная, весьма красивая, но...пока не обоснованная...
В.А. Чудинов. О книге Антича и Винчанском письме (Завершено 28 августа 2003)
http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02110011....
Се ТрГлаве молiхомь Влiце а Мале

Ѣ ‒ буквица Ять, звучит как ие, образный смысл - Истинно ЕстьМне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 11
Опубликовано: 09.03.2021 в 11:39
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автораЕсть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1