Семья Гостомысла (продолжение)


Из Хроники Эрика (рифмованная хроника, один из древнейших шведских литературных памятников. Составлена в 1320-е годы неизвестным автором)
В начале автор восхваляет Бога (Gud) за то, что тот создал прекрасный мир и Швецию (Swerighe) в нем. Описывая доблесть шведских рыцарей (riddar), автор сравнивает их с готским королем Теодорихом (Didrik). После смерти все они непременно попадают в Небесное Царство (hymmerik).
...Для защиты от карел ярл Биргер строит Стокгольм (1252). Здесь автор вспоминает о Сигтунском походе (1187), когда карелы (karela) и русские (rytza) высадились на побережье Швеции и разорили Сигтуну и убили упсальского архиепископа Йона.

474 “Швеция имела много бед

475от карел и много несчастий.
Они плыли от моря и вверх в Мелар
и в штиль, и в непогоду, и в бурю,
тайно проплывая внутрь шведских шхер,
и очень часто совершали здесь грабежи.

480 Однажды у них появилось такое желание,
что они сожгли Сигтуну,
и жгли все настолько до основания,
что этот город уже [больше] не поднялся.
Ион архиепископ был там убит,

485 этому многие язычники радовались,
что христианам пришлось так плохо,
это радовало землю карел и руссов”.

И.П. Шаскольский. Сигтунский поход 1187г. Исторические записки. 1949. Т.29. с.135-163
https://www.aroundspb.ru/history/sigtuna/sigtuna.php

Въ тоЪ же лЪта 6334 печялi а кара Господъня прiгърядЪ абiе роду ГостомысловЪ за гърЪхы Ъго же а отче Бурiсълава а дЪда Ъго же БъранiслЪйфа за хыщЪнiе хърамЪвъ хрiстiанъскiя на СурожЪ а ЭгiнЪ а АмастрiдЪ а КърчЪвЪ А поточЪнiе хрiстiанъскыя чьловЪкы А оуязъвлЪнiе невiнъныхъ же гърЪцi А постiгънЪ печалЪ а нужьдЪ вЪлii кънязя Гардъмунда а вьсь родъ словЪнЪскъ сiце въ ЪзЪрЪ Варяжьскъмъ погiбоша вьсЪ чада мужьскъ чiна рода ГостомысловЪ от нуръманъ же ГунулъфовЪ сутъ съвараха Оллфова iже Ульфъ суть ярълъ вiкЪнъгъвъ iже сущi на СiгъвiетунЪ
…Сiце дъружiна СiгурдовЪ а оутопълЪ въ морЪ А разъметаша лодii iхъ нЪрою кърЪпъкъ бо къмЪтi немощЪнЪ от бъранi съ Гунулъфъмъ…А хыщьнъ нуръманЪ Ъго iже суть вiкЪнъгЪ яко вълъцы алъчьныя…А сыны чьтырЪ ГостъмысловЪ а не съмогълЪ доiтi къ бърЪзЪ а отдаа жiвотъ своi за Русi СловЪнъскую А быстi печалi вЪлiя на Альдожiе а въ ХълмъгардЪ А поча людiе сълезiтi по нiмъ же iже сущi въ родЪ словЪнъскъмъ А Сiгуръдъ моужь дъбъръ 25 годiнъ вiтанiя А остаа чадо едiно сiро А сь Айскалъдъ отрочЪ трiехъ лЪта А Торъвалдъ къраснъ моужь 23 годiнъ А Гунънаръ 20 годiнъ вiтанiя А мЪзiнъ Ларсъ юнЪць вьсь 17 годiнъ вiтанiя Сь печаль а горЪ вЪлiе постiгънЪ родъ Гостомыслъвъ а плЪмя словЪнъскоЪ
…А сътворiша трiзъну вЪлiю Гостомыслъ по чадамъ своя а воямъ же А къляшЪ Гунулъфу отмъщЪнiе възъдаа А завЪща вьсь родъ Ъго iзънiчьтожiтi А съгоубiтi яко прiспЪ годiна Ъго же
Въ лЪто же 6336 поiде Русълава аже Славуна сь мЪзiна дъщЪрь Гостомыслова аже от гърькынi за Будiгоста сыновъца Гостомыслова а родi Iзъбора а Iнара а дъщЪрь РусъгЪрту аже Росiца наречЪна дЪдомъ Гостомыслъмъ бо възълюблЪна вънучя Ъго
…А сiцЪ бысть родiся оу Гостомысла осьмь вънучЪй на радЪнiе дЪду а роду Ъго же А речЪ кънязь Гостъмыслъ яко нЪкълi Богъ отяшЪ сыновъ чьтърЪхъ за гърЪхы А възъратi осьмь вънучЪй радi служЪнiя Ъго роду словЪнъскому же а Русi едiной

Въ лЪто 6344 бысть мъразъ вЪлiй А iзъпълъчiся рать крЪпка а воi мъногы словЪнъскыя А поiдутъ съ Гардъмундъмъ на нурманЪ ГунулъфовЪ А въкоупЪ поiдоста братъръ мЪзiнъ Радъмундъ а съ дъружiною А от Мъзiслава такожьдЪ воi русiчЪ А поiдутъ по гълътi чьрЪзъ морЪ Варяжьско А прiiдоста вънЪзаапу Гунулъфу на Сiгъвiетунъ Абысть сЪща вЪлiя а страшьна А рускы воi мъногая нурманЪ iзънiчьтожа а оуязъвi яръла Гунулъфа А от забъронЪ събросаа Ъго на голъть а въ пЪлынь А iзътопълъ Гунулъфъ въ омутЪхъ...А мъногы вiкЪнъгЪ Ъго же съ оружьемъ iзътопълЪ такожьдЪ въ пЪлыняхъ подъ голътiю
...МЪзiнъ же адЪльфii Радъмундъ оумЪрлъ въ тоЪ же лЪто 6334 от язъвъ вЪлiiхъ аже обрЪтоша въ бъранi съ Гунулъфъмъ А осташася едiнъ Гостомыслъ iже старЪйшiй кънязь словЪньскiй
***
В тот же год 826-й от РХ внезапно пришли печали и кара от Господа роду Гостомысла за его грехи и грехи отца Бурисвальда и его деда Бранислейфа за разграбление христианских храмов на Суроже и на Эгине, и в Амастриде и Корчеве и ограбление христиан и убийство невинных греков; и постигли печаль и великая беда князя Гардмунда и весь род словенский: в озере Варяжском погибли все дети мужского пола рода Гостомысла от рук норманнов Гунульфа, первенца Улофа, конунга викингов, которые живут в Сигтуне (древняя столица Швеции, в 60 километрах от Стокгольма, около аэропорта Арланда)…
…Дружина Сигурда утонула в море, когда разметало их ладьи сильной волной (нЪрою кърЪпъкъ), а воины (къмЪтi) были ранены в сражении с Гунульфом…и хищными, как голодные волки, норманнам» его;…и четыре сына Гостомысла не смогли добраться до берега и отдали жизни свои за Русь Словенскую, и была великая печаль на Ладожье и в Хольмгарде, и начали люда рыдать по ним, по ушедшему из жизни 25-летнему Сигурду, мужу доброму, у которого остался сын единственный, осиротевший Аскольд, отрок трех лет, и по 23-летнему Торвальду, красавцу-мужчине, и по 20-летнему Гуннару, и по младшему Ларсу, совсем юноше 17 лет, и эта печаль и это великое горе постигли род Гостомысла и племя словенское…
И сотворил великую тризну Гостомысл по сынам своим и воинам, и поклялся воздать Гунульфу отмщение, и завещал уничтожить и погубить весь его род, когда придет тому время…
В год 828-й пошла Руслава, или Славуна, младшая дочь Гостомысла, рожденная гречанкой, за Будигоста, племянника Гостомысла, и родила Избора, и Инара, и дочь Русгердь, которая ее дедом Гостомыслом наречена Росицей, ибо она любимая внучка его…
…И так было: родились у Гостомысла восемь внуков на радость деду и роду его, и говорил князь Гостомысл, что некогда Бог отнял четырех сыновей за его грехи и вернул ему восемь внуков ради служения его роду словенскому и Руси единой…
В год 836-й был сильный мороз, но подготовилась рать могучая, и пошли воины словенские с Гостомыслом на норманнов Гунульфа, и вместе с Гостомыслом пошел его младший брат Радомысл со своей дружиной, и от Мезислава тоже воины-русичи пошли; и по льду через Варяжское море пришли они вскоре в Сигтуну, к Гунульфу, и была сеча великая и страшная, и русские воины многих норманнов уничтожили, и убили ярла Гунульфа, и сбросили его с заборола на лед, и он упал в полынью, и утонул Гунульф в омуте…, и многие его викинги с оружием утонули подо льдом в полыньях…
…Младший брат Радмунд умер в том же году 836-м от тяжелых ран, которые получил в бою с Гунульфом, и остался один Гостомысл, старейший князь словенский…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 551с.
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.

https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/
…А сiцЪ бысть родiся оу Гостомысла осьмь вънучЪй на радЪнiе дЪду а роду Ъго же
Семья Гостомысла
https://vk.com/doc399489626_566123087Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 12
Опубликовано: 03.09.2020 в 08:36
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автораЕсть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1