Тако Анты есть мы - Вещий Дидо ладый Буж


Се бо готьскыя красныя дЪвы
въспЪша на брезЪ синему морю,
звоня рускыме златомъ;
поютъ время Бусово,
лелЪютъ месть Шароканю.
А мы оуже, дружина, жадни веселия!
- Слово о полку Игореве

Родословiе плЪмЪнъ Анътовыхъ от Роса а СъклавЪна а до царя ДърагоБужя
…Въ сii върЪмЪна нЪсть пiсанiя пълЪмЪнъ а роды анътовЪ понЪже бъранi вЪлii бяше оу анътiевъ а бужанъ а росомонъ а волынянъ съ рымъляны а гърЪцi а готъфЪ а гунънЪ ЗанЪ кънязi мъногы анътовЪ а словЪнъскiя iзънiчьтожа ся от сiхъ супостатЪ А вЪсi iхъ а гърады руськi поточЪ до тъла а прЪдаа огъню Аць Русь Анътава яко фЪнiксъ пакi о пакi възъродiся iзъ тъла а пакыы роды къняжьЪ iзъбранЪ бяше на съвЪщахъ а вЪчахъ пълЪмЪнъ анътьвъ а полянъ а русiчЪ-словутiчЪ…

Родословие племен Анта от Роса и Склавена и до царя Драгобужа
…В эти времена не было описания жизни племен и родов Антов, так как войны (брани) великие были у антов, бужан, росомонов и волынян с римлянами и греками, готами и гуннами. И поэтому многие князья антов и словен были уничтожены этими врагами (супостатами). А села (веси) и города русские были изничтожены (поточены) до тла и преданы огню. Но Русь Антава, как феникс, снова и снова возрождалась из пепла, и новые княжеские роды избирались на советах и вечах племен антов и полян, и русичей-словутичей…
***
Князья и цари антов: Иафет -> Магог -> Рош -> Рос -> Склавен - -> Ант - -> Антагаст (230 до РХ) -> Трантирс (202 до РХ) -> Масар (169 до РХ) - -> Тасий (151 до РХ) -> Горазд (124 до РХ) - -> Антий (199 от РХ) ->
Тасий пришел на помощь (прiiдЪ на подъможiе) царю (скифов) Палаку (в обороне от) Диофанта в 129г. до РХ.
Князья и цари антов (кънязi а царi анътовЪ):
От Антия: Славий (228 от РХ) -> Добродан (256 от РХ) -> Драгобуж (Бож) (287 oт РХ, 90, 377 от РХ убит Винитарием) - Это великий царь антов, бужан и влахов (Се суть вЪлiй царь рода анътъвъ а бужанъ а вълахы)
От Драгобужа (от первой жены):
Зенильда (Сунильда) (306 - 372 убита Германарихом) -> остроготы, дети Германариха (острЪготовЪ чада ГЪрманарЪхъвЪ);
Аммей (Аммий) (309 - 377 убит Винитарием);
Велисарий (Саар) (311 - 377 убит Винитарием).
От Драгобужа (от второй жены, близнецы (блiзънячЪ), князья русские (къняже рустii)):
Дан (322) - -> поляне
Напр (322) - -> русичи-словутичи

Дърагобужь (Божь) (5795 oт СМ, 5885 от ВЪнътаура)
Царь Антiевъ Дърагобужь а нарiцаемъ въ родЪ своя яко Божь а онъ же суть съварахъ Дъбръданъвъ а правънучЪ Антiевъ А родъ Ъго суть РосомонЪ А онЪ же суть РоксоланЪ яко наречЪны от гърЪцi А ЪсьтЪ же БужанЪ iже сущi на БужЪ на ръцЪ а от толЪ iзъшЪдъ iмя Божь
А чада БужЪвы славъныя от дiiхъ жЪнь А дъчi велЪлЪпа ЗЪнiльда а наречЪ ся яко Сонiльда бо лЪпа от Сълънца А адЪлъфосы бя Вълiсарiй а наречЪ ся яко Саръ а iной суть Амъмiй А блiзънячЪ Данъ а Напъръ iже родiся от въторой жены аже мълаже Бужа на четыредесять лЪтъ А онЪ же суть въсЪ РоксоланЪ а бълагы земълi дЪятЪлi а воi дъбъры
Съй же Дърагобужь бъхъма възълюбълЪнъ родъмъ своя А суще на ръцЪ Бужь аже нарiцаема от царя сЪго же iже вьсьма моужь лЪпыi суть…ано ешьтЪ въ языцЪхъ рекутъ о сЪмъ царЪ яко вьсьма буенъ а крЪпъкъ въ плотi своя а бяше въ възрастЪ бъхъма а зЪло охочь нъ жЪны iныя Мъногы а дъбъръ а бълагъ А гълаголютъ бо вЪшьтiй Дiдо ладiй Бужь а яко Тоуръ могущьнъ а дюжь А едiной дъланiю своя съвЪръжЪ на зЪмь аркудЪя…

Драгобуж (Бож) (287 oт РХ, 90, 377 РХ убит Винитарием)
Царь антов Драгобуж, который прозывался в роде своем как Бож, является первенцом Добродана и правнука Антия, и род его - это росомоны, они же роксоланы, так их называли греки, а еще они бужане и живут у реки Буга, оттуда и произошло имя Бож.
А дети Бужа рождены от двух жен, и дочь очень красивая (велилепа) - Зенильда - названа Сунильдой, потому что красота ее от Солнца. А братья ее Beлисарий, нареченный как Сар, а другой Аммий. И близнецы Дан и Напр, рожденные от второй жены, которая моложе Бужа на 40 лет. И все они суть роксолане, и благо земли деятели и воины хорошие (добры).
Сей же Драгобуж очень любим своим родом, а живут они все на реке Буге, от названия которой образовано имя этого царя; он очень красивый (лепый) мужчина…, и еще в народах говорят об этом царе как очень могучем и сильном (вьсьма буенъ а крЪпъкъ) в теле своем, и, будучи в весьма почтенном возрасте, он продолжал испытывать влечение (зЪло охочь) к женщинам другим. Много добр и благ. А еще говорят, что – вещий (вЪшьтiй) Дидо ладый Буж, как Тур (дикий) могуч и дюж. И одной ладонью (дланью) своей свержет на землю медведя…
В год 317-й от РХ заключен мир (сътворi мiръ) с Агиульфом, царем остроготов…
В год 321-й от РХ умер (преставi) Атал, сын (первенец) Хонула и внук Нидала…
В год 324-й от РХ выдали любимую дочь Сунильду за младшего сына Агиульфа, он же предводитель готов Германарих, и этим Бож обеспечил прочный мир и заключил дружбу (содружие) с остроготами…
В год 325-й от РХ Сунильда родила первенца Гуннимунда, в год 327-й от РХ - Гулареха (убит Русом в 367), а в год 329-й - Атанарекса, и все они дети Германариха и потомки Агиульфа, который так и не увидел внуков своих…
Драгобуж (Бож) (287 oт РХ, 90, 377 РХ убит Винитарием)
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/
Се бо славiхомь Бозе
нiколiже просяще
леже славiща сылоу Iех
Ведь славим мы Богов, никогда не просим, лишь славим силу ИхМне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 61
Опубликовано: 18.07.2019 в 08:18
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автораЕсть вопросы?
Мы всегда рады помочь! Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1