Арамейская Библия. Глава 6. Родословие от Ноя


А в двадцать седьмой день февраля 2243 года от СМ добрый Ной с детьми Симом Хамом и Иафетом и с их женами, и со скарбом, и со скотом и другими тварями покинули ковчег и сошли на твердь земную.

Оглава VI Родословiе от Ноя
А се естi троiцЪ колЪнъ чьловЪцЪхъ въ МiрЪ Сiмъ Хамъ IафЪтъ

Въ лЪто же Господъне 2243 от СМ въ дЪнъ же 27 зiлоса мiнея по съконъчанiю IстоплЪнiя Мiра егъда едiно лЪто iзыде бълагый Ной iже вары Ъго Сiмъ Хамъ а Iафетъ iзъшЪдъ iзъ къвчЪгы а възъшЪдъ на гору Араратьскъе а оузъряше вьсь Мiръ Божiй А се бълаголЪпiе от высi Арарата А пакы оуразумЪхъмъ въ явЪ въсЪ могущьнъ велiчiе Господа Тъворца Саваофа а мiлостi Ъго къ роду НоЪву
А възъзваша Ной а вары Ъго от Арарата къ Гсподу Отню съ мълЪнiемъ а бълагодарЪнiемъ о вЪлiей мiлостi Господъней къ Ною а чадамъ Ъго А речЪ iмъ же Господь Да iсполнiтi Номосъ мъй а ЗавЪты мъi о бърежЪнii вiтанiя въсЪго на земълЪ Да лелеятЪ да любiтЪ въсЪ сущеЪ на земълЪ Да не досадiтi же дъроугу а не оузъвiте нiкаможе нi чьловЪцы нi съкотiе а не iныя же анима а нi гада а нi чаiце А да вящЪтъ надъ вамi же бълагословЪнiе мъЪ А възъжЪгъ Господь надъ Араратъмъ ръдЪнiе вЪлiе мъногоцьвЪтънъ яко знамЪнiе Ъго бълагостi къ чьловЪкъмъ
А насадi Ной а варухi Ъго Сiмъ Хамъ а IафЪтъ вьртогърадi А сътворi въласii вЪлii въ долахъ въкъроугъ Арарата А поча въсЪко съкотiевъ пасiтi а говяды на хълъмахъ лелеятi а въ нырыщЪхъ а въ вьрътЪпехъ зодii тъворiтi А въ нЪкы дънi прiнесоша жЪны варовi пълодi вiнныя въ гърозьдЪхъ мъногыхъ А жЪно НоЪва Рахава поча сь гърозьдiе въ афiсъхахъ оумятi а вълогы давiтi А по нЪкiй дънi въ сь афiсъхахъ сътворiся сiкЪръ А се оузъряхъмъ Ной а възъалкълъ сь сiкЪръ а мъногажьды А бяше пiянъ зЪло а въпа въ сънъ въ зЪлi своя А бо нагъ а босънъ бяше А се оузъряхъмъ варъ Ъго Хамъ а поча съмЪяся а гълоумiтiся на отня своя Ною А се адЪлъфiямъ своя повЪдашЪ Анъ Сiмъ а IафЪтъ абье оукрывЪ отня Ноя папъломы а iзъгъна Хама iзъ зЪдi НоЪвой А егъда въспрi Ной от съна а оувЪдашЪ о ХамЪ а вЪльмi възъгневашася на Хама А кълятiе възъложi на нь а вьсь родъ Хамовъ А молъвi же Ной аже пълЪмя ХамовЪ да вЪчьно къщЪямы бытi оу пълЪменi СiмовЪ а пълЪменi IафЪтъвЪ
А въ лЪто же ГосподънЪ 2244 от СМ Ной пакы възъшЪдъ на горы Араратъскъю iже вары Ъго Сiмъ Хамъ а IафЪтъ А съвЪщася онЪ А разъдЪлi Ной вьсь Мiръ iже оузърЪнъ бяше съ Арарата на трiе чЪтi промЪжЪ сыовЪ своя Сiма Хама а IафЪта же
А Сiму даяшЪ въсъкраi прЪдЪла Асii а въсЪ стъранi полъдЪнны къ въстоку от Арарата А съта Сiмъ гЪмонъ сiхъ стъранъ
А Хаму въда въсъкраi прЪдЪла Афрii а въсЪ стъранi полъдЪнны къ заходу от Арарата А съта Хамъ гЪмонъ сiхъ стъранъ
А IафЪту же даяшЪ вьсь прЪдЪлъ полънощьнъ а вьсь стъранi iже въсъкраi къ заходу же iдЪже на вьсь краi распрЪстрiся вЪлii голътi а гълЪбi а пърьсь понЪже iзъдЪ ГЪлiосъ въ мале съвЪтъ даяше на сь прЪдЪлы полънощьныя А хъладъ вЪлiй бяше по вьсь дънi А съта IафЪтъ гЪмонъмъ сiхъ стъранъ А iдЪ на полънощь съ родъмъ въ оудЪлъ свой
А сiце въчялi вiтанiе своя Сiмъ Хамъ IафЪтъ къжьдо въ оудЪлЪхъ своя А разъпълодiся от нiхъ же роды чъловЪцЪхъ А вiтаютъ по сь дънi въ МiрЪ сЪмъ
А бълагый же Ной а вънуче Ъго любый Арамъ мЪзiнъ варъ Сiмъвъ осташася съ родъмъ своя оу подъножiя Арарата же Бо вьсь долы а хълъмы лелеяны iмъ же А съкотiе мъножьство съдЪ прЪвiтаху А народiся от Рода АрамовЪ пълЪмя АрамЪi А ешьте iноЪ пълЪмя АръмЪнiевъ А онЪ бяше едiны роды естi адЪлъфосы а вiтающЪ по сь дънi оу горы Араратъскъй
Ной же бълагый по IстоплЪнiю Мiра iмааше вiтанiе своя ешьте 350 лЪтъ Господънiхъ А оумЪрлъ въ лЪто 2592 от СМ А въсЪго вiтанiя Ъго въ мiрЪ сЪмъ бяше 950 лЪтъ
А вары Ъго Сiмъ Хамъ Iафетъ а вънучЪ Ъго Аръфаксадъ Еламъ Ассуръ Лоудъ Арамъ Каiнанъ Ханаанъ Сава Хушъ Мiцраiмъ Фоутъ ГомЪръ Магогъ Мадай Iаванъ Элiса Фувалъ Мешехъ а Фiрасъ а мъногы правънучЪ сътворяхъмъ Ъму гърЪбiщЪ на вЪръшiе горы Арарата възълЪ къвчЪга НоЪва съхъранi Ъго съ чьстiю а печалi вЪлiя А вьсЪ жЪны рода НоЪвi оплакавъше Ъго
Ной же бяше естi бълагый отЪнъ а прадЪдЪнь въсЪхъ родъвъ чьловЪкъвъ iже вьсь вiтанiе своя мъногострьпътьнъ въда на бълагы родъмъ своя А рекълъ а завЪща наслЪдъкъмъ своя яко троуждясь по чЪсьтi а нелЪстно на земълЪ А iсполнiтi ЗавЪты Господу Да възъможе сътворiтi на сь земълЪ iноi ЭдЪмъ въсЪхъ чьловЪкъвъ дъля А сiЪ завЪщаша ПравЪдънъ Ной въсЪмъ чьловЪкамъ
Глава 6. Родословие от Ноя
А это есть троица колен человеческих в Мире: Сим, Хам, Иафет

В год 2243-й от СМ, 27 февраля, через год после окончания Всемирного потопа, вышел благой Ной и с ним сыновья его Сим, Хам и Иафет из ковчега, и взошли на гору Араратскую и увидели Божий мир и все его великолепие с высоты Арарата, и еще paз убедились наяву во всемогуществе и величии Господа Творца Саваофа и Его милости к семье Ноя.
И обратились и сыновья его с вершины Аpарата к Госроду-Отцу с благодарственной молитвой о великой милости Господа к Ною и детям его. И наказал им Господь, чтобы исполняли Закон Его и заветы Его, чтобы заботились и берегли земную жизнь и любили всех живых созданий на Земле, и не досаждали никому, и не убивали бы никого: ни людей, ни скот, ни других животных, ни гадов, ни птиц, и Мое благословение всегда будет над вами. И зажег Господь над Араратом великую многоцветную радугу, как знамение Его благости к людям.
И насадили Ной и сыновья его Сим, Хам и Иафет виноградные лозы, и создали сады большие в долинах вокруг Арарата, и начали разный скот пасти, и развели на холмах коров и коз, и строили в оврагах подходящих и пещерах жилье для людей и клети для скота. И в некий день принесли жены сыновей Ноевыx грозди виноградные, и принесли их очень много. И жена Ноя Рахава начала эти гроздья в широких кувшинах глиняных мять, и уминала их, и давила их, пока не пошел из них сок, и через некоторое время в этих кувшинах сок забродил и образовалось виноградное вино. И выпил Ной много этого вина и опьянел, и пьяный заснул, обнаженный, в шатре своем, и увидел отца Ноя его средний сын Хам, и стал смеяться и глумиться над отцом своим, и сказал об этом братьям своим. Но Сим и Аафет быстро укрыли отца своего Ноя покрывалом и выпроводили Хама из шатра Ноя. А когда Ной проснулся и узнал о дерзости Хама, то сильно разгневался на Хама и проклял его и весь род Хамов, и с канал Ной, что племя Хама вечно будет служить рабами у племен Сима и Иафета.
В год 2244-й от СМ Ной с сыновьями снова взошел на вершину Арарата, и после их совещания на горе Ной разделил весь мир, который увидел с вершины Арарата, на три части между своими сыновьями Симом, Хамом и Иафетом.
Симу дал все пределы Азии и все южные страны, расположенные к востоку от Арарата, и стал Сим предводителем этих стран.
Хаму же дал все пределы стран Африки и все южные страны, расположенные к западу от Арарата, и стал Хам главным предводителем этих стран.
А Иафету дал все северные пределы стран и все западные страны, где и ледяные торосы, и грязевое месиво, и снега, потому что там от солнца идет мало света и тепла и крепчайшие морозы лютуют почти во все времена года.
И стал Иафет предводителем этих стран и пошел на Север со своей семьей, в удел свой.
И так начали свою жизнь Сим, Хам и Иафет, каждый в своем уделе, и от них расплодился род человеческий и существует в этом мире до сих пор.
А добрый же Ной и любимый его внук Арам, младший сын Сима, остались со своими семьями у подножия Арарата, где все долы и холмы ухожены ими и множество скота здесь обитает. И народились от рода Арама племена арамеев и армян, и они - братья друг другу, и живут до сих пор у горы Араратской.
Ной же после потопа прожил еще 350 лет и умер в год 2592-й от СМ, прожив 950 лет.
И сыновья его Сим, Хам и Иафет и внуки его Арфаксад, Елам, Ассур, Луд, Арам, Каинан, Ханаан, Сава, Хуш, Мицраим, Фут, Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Елиса, Фувал, Мешех и Фирас и многие правнуки сотворили ему могилу на вершине горы Арарата, около Ноева ковчега, и похоронили его с честью и в печали великой, и все жены рода Ноева оплакали его.
Ной же, добрый и благой отец и прадед всех родов человеческих, всю свою многотрудную жизнь отдал на благо родов своих и завещал потомкам своим, чтобы добросовестно и честно трудились на этой земле и исполняли заветы, данные Господу, и старались построить на земле другой Эдем - рай для всего человечества. Это завещал нам Праведный Ной, всем людям: трудитесь честно и счастье свое обретете
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 9
Опубликовано: 28.02.2019 в 08:19
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автора


Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1