Сурожская Русь и борьба за нее


I се княз бя Борьвлень яковоiжде обере Елане у бренгы морстi О пре iдьмо на заженть тоу i тамо рiяхом скотiа i скуфе дiеяхом попасете скотiа во стенпех Се б то буде о ны I таква Грецьколне седнешiа по новiе i грендiща грды i злобясе на ны О тем щасiе iдяхом проще до полнощiе а тамо быхом двасты лента I тамо сьме i есе соуте од щас теiех до нынь А i днесе iмяхом iна князе Борьвленiа правнуце о дяды свео i тое реще Iдящете до полудне на Грецьлане Грець бо междоу Еланеоу племе себетно А трзе iмiаi о ны во стенпiех о скоть нашоу а хощя берате она задаре I то iмяхом она стрщете о новiе до морiа а гонiете до сва краiе якожде руська Земе iесе А руська крев о та Земе сен лiащешете до поде i Та пiаще кревь нашiy На ны надежете iма бенте I ту бранiхом о всiа дне iаковоу трмемхом
И вот князь был Бравлин (I се княз бя Борьвлень), который оборол (обере) Эллинов (Елане) у берегов морских. С битвой идем мы (о пре iдьмо) на пастбища те (заженть тоу) и там разводим (рiяхом) скот. И Скуфи (Cкуфе) давали (дiеяхом) попасти (попасете) скот в степях. Вот, будет это у нас (Се б то буде о ны). А так Грецколане (Грецьколне) уселись (седнешiа) снова (по новiе) и строили города (грендiща грды), и злобились на нас (злобясе на ны). Тогда (о тем щасiе) пошли прочь (iдяхом проще) мы на полночь и там были двести лет (быхом двасты лента). И там мы и есьте по-суте от времен тех и доныне (I тамо сьме i есе соуте од щас теiех до нынь). А и сегодня (днесе) имем мы (iмяхом) другого князя (iна князе) Бравлина (Борьвленiа), правнука деда своего (правнуце о дяды свео). И тот речет (тое реще): Идите на полдень, на Грецколань (Iдящете до полудне на Грецьлане)! Греки же среди Эллинов - племя особенное (Грець бо междоу Еланеоу племе себетно). И торгует у нас в степях скот наш (трзе iмiаi о ны во стенпiех о скоть нашоу) - и хочет брать его задаром (хощя берате она задаре). И поэтому нам надобно (то iмяхом) их прогнать снова к морю (она стрщете о новiе до морiа) и гнать в их края (гонiете до сва краiе), потому как это русская земля есть (якожде руська земе iесе), и русская кровь на эту землю пролилась (руська крев о та Земе сен лiащешете до поде), и эта земля пила кровь нашу (Та пiаще кревь нашiy). Нам принадлежать она должна (на ны надежете iма бенте). И ее мы обороняем всяк день (i ту бранiхом о всiа дне), покуда мы живы (трмемхом?)
Влескнига Дощ.18 (Слово о походе Бравлина Новгородского). Исходные тексты
https://vk.com/doc399489626_470333464
В год 787-й от РХ умер сурожский архиепископ Стефан (Стефанъ архЪпiскупъ Сурожьскъ)
В год 795-й от РХ приплыл (прiгърядЪ) по Днепру (Словутiчю) на многих ладьях (въ альдiяхъ) князь Бранислейф (БъранiслЪйфъ) с большой ратью из словен ирмерских (от СловЪнъ IрмЪрскiхъ). И сильные воины (воi кърЪпъкi). И устремились на юг, к Сурожу…
...(13) Бранислейф (Бранлив) (749, 63, 812 Влатово поле). В год 795-й пошел с дружиной сильной в Крым, к Сурожу, и победил греков (Въ лЪто 6303 поiдЪ съ ратiю кърЪпкой на Тавръ а на Сурожь а покорi суть гърЪцi)

Въ лЪто 6303 поiдЪ БъранiслЪiфъ на Сурожь еже на ТавърЪ оу Понъта А поiдутъ по Словутiчю въ
В год 795-й пошел Бранислейф на Сурож, город в Крыму, у Черного моря. И когда по Днепру в

алъдiяхъ а въ насады многыя А прiгърядутъ гъраду Кыеву А полянъ кънязъ ВоЪславль многая бращьно а жiто словЪнЪмъ даяшЪ понЪже сь гърЪцi суть супостатЪ а полянЪмъ
Кънязь БъранiслЪйфъ покорi КърчЪвъ а вЪсi многы А Сурожь объложi А чърЪзъ дънi многая бъранi съмоглъ вънiтi въсь гърадъ А поча гърабiтi зЪдi гърЪцькi А вънiдутъ въ хърамъ Софii Свяатой А жЪмчюгы а зълато а окъладi а афiсъхы iже оу ракi СтЪфанiя отяшЪ А оустрЪмiся къ въратамъ хърамовЪ Аже вънЪзаапу гълава БъранiслЪйфовЪ обратiся въспять А пълоть Ъго а выя Ъго iзъкарЪжЪ тугою вЪлiей А възъпi кънязь яко сь мЪртъвъ СтЪфанъ похощЪтъ от нь доушю iзыматi а iзъ ракi iзъшЪдъ въвнЪ оубiЪнiя дъля кънязя а воi Ъго…
А ешьтЪ възъпi кънязь БъранiслЪйфъ Аць възъвращю абiе а въсЪ гобЪзiе хърамовЪ Аже корыстi мя А от бЪдъностi гоньзнутi Аже выю мя обратi въспятi…А рЪчЪ Ъмоу iзъ ракi СтЪфанъ Свяатый А възъратi вьсь пълънъ от Сурожа а до КърчЪва А жены а чада а вьсь чадь а бълагоЪ iхъ же а въсъ съкарьбiе Тако тоЪжьдЪ выя тя обратiся въспять а бЪдъность отыдЪтъ от тя
А рЪчЪ кънязь СловЪнъскiй мьрътвому СтЪфану Свяатаму А въсЪ възъращю яко тi гълаголЪшi А окъладi а зълато а пълЪнъ вьсь А тi СтЪфано окрЪстi мя чюда радi аже оузъряхъмъ азъ…
А въсъста iзъ ракi мърътвъ СтЪфанъ Свяатый А пръстрi iзъ гъробiща дъланi своя къ кънязю СловЪнъскаму А речЪ Ъмоу Да кърЪщю тя въ вЪру Хрiстову Господа наашего IiсусЪ Да вънiдЪтъ въ душю твою свЪтъ Божiй iже озарiтъ бълагъмъ дЪянiя твоi дабы iзъбЪгъъ зъла тъворiтi чьловЪкъмъ сущiмъ въ сiмъ домЪ Господа наашего а токъмо бълагоЪ Да iзыдi къняжЪ въ сЪй же мiгъ съ воi своя съ мiръмъ въ земълю свою А мЪчь свой объратi на върагы вЪры Хрiстовой
А оузъря БъранiслЪйфъ чюдо сiЪ А вЪльмi оустрашiся А падЪ нiцъ пърЪдъ ракою А възъпi Аже се iстiнъно СтЪфано Да абiе въсъпрiiхъмъ вЪру Хрiстову А зърю аже едiносущьна она въ сьрдъцЪ а до кона моЪго Азъ гъряду съ воi въ земълю своя а гълаголю въсЪмъ въ СловЪнъхъ о чюдЪ сЪмъ о вЪрЪ Хрiстовой А тую же обратiся въспять
гълава БъранiслЪйфа А немощь iзыдЪ iзъ пълотi Ъго…А тако въсъпрiя БъранiслЪйфъ крещЪнiе Хрiстово А абiе възъратiся съ воi въ СловЪнЪхъ въ Хълмъгардъ съ мiръмъ А нiчьсожЪ обърящЪся въ съкаръбе аже Хрiста обърящЪтъ
***
ладьях и насадах дружинники приплыли к городу Киеву, то князь полян Воеслав много еды и зерна дал словенам, потому что греки - и полянам враги.
Князь Бранислейф покорил Керчь и многие селения, а Сурож обложил со всех сторон и через много дней вошел в этот город, и начали воины грабить дома греческие и вошли в храм Святой Софии, и жемчуг, и золото, и оклады, и кувшины, и украшения у гробницы Стефана забрали, и устремились к вратам храма, но внезапно голова Бранислейфа поворотилась назад и тело его, и шея скривились от невыносимой боли, и завопил князь, что мертвый Стефан хочет у него душу отнять и, выйдя из гробницы, убить князя и воинов его…и еще кричал князь, что тотчас же вернет все награбленное в храм, что - взял от жадности моей, но спаси меня от этой боли и обрати мою шею обратно -…И говорит ему из гробницы святой Стефан: А когда вернешь весь полон из Сурожа и из Керчи, и женщин, и детей, и весь народ, и их добро, и скарб, только тогда твоя шея обернется как надо и болезнь оставит тебя…И говорит князь словенский мертвому Стефану Святому: Все верну, как ты велишь, и оклады, и золото, и весь полон, а ты, Стефан, окрести меня ради того чуда, что увидел я…
…И встал из гробницы мертвый Стефан Святой и простер из гроба руки свои к князю словенскому, и говорит ему: Вот крещу тебя в веру Христову Господа нашего Иисуса, да войдет в душу твою свет Божий, который озарит добром деяния твои, чтобы избежал зла творить людям, находящимся в этом доме Господа нашего, и только творил бы добро, и уходи, князь, сейчас же со своими воинами с миром в землю свою, а меч свой обрати против врагов веры Христовой…
И увидел Бранислейф это чудо и очень испугался, и упал на колени перед гробницей, и возопил: Все это правда, Стефан, я уже воспринял веру Христову и вижу, что одна она есть в сердце моем и до моей смерти пребудет, и ухожу я с войском в землю свою и скажу всем в Словенах об этом чуде, о вере Христовой -; и в ту же минуту обернулась на место голова князя Бранислейфа и болезнь покинула его…И так воспринял Бранислейф крещение Христово и вскоре вернулся с войском в Словены, в Хольмгард, с миром, и не обрел чужого добра, но Христа обрел…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/
О прихожденiи ратiю к Сурожу князя Бравлина изъ Великого Новаграда:
По смерти же святаго мало лЪтъ миноу, прiиде рать велика роусскаа изъ Новаграда князь Бравлинъ силенъ зЪло, плЪни отъ Корсоуня и до Корча, съ многою силою прiиде к Соурожу, за 10 дьнiй бишася злЪ межоу себе. И по 10 дьнiй вниде Бравлинъ, силою изломивъ желЪзнаа врата, и вниде въ градъ, и земъ мечь свой. И вниде въ церковь въ святую Софiю, и разбивъ двери и вниде идЪже гробъ святаго, а на гробЪ царьское одЪало и жемчюгь, и злато, и камень драгый, и кандила злата, и съсудовъ златыхъ много, все пограбиша. И в томъ часЪ разболЪся, обратися лице его назадъ, и лежа пЪны точаше, възпи глаголя: Великъ человЪкъ свять есть, иже зде, и оудари мя по лицу, и обратися лице мое назадъ. И рече князь боляромъ своимъ: Обратите все назадъ, что есте взяли. Они же възвратиша все, и хотЪша и князя пояти оттуду. Князь же възпи, глаголя: Не дЪите мене да лежу, изламати бо мя хощетъ единъ старъ святъ моужь, притисну мя, и душа ми изити хощетъ. И рече имъ: Скоро выженЪте рать изъ града сего, да не възметь ничтоже рать. И излЪзе изъ града, и еще не въстаняше, дондеже пакы рече князь боляромъ: Сiи възвратите все, елико пограбихомъ священныя съсоуды церковныя и Корсоуни и в Керчи и вездЪ. И принесите сЪмо все, и положите на гpoбЪ СтефановЪ. Они же възвратиша все, и ничтоже себЪ не оставиша, но все принесоша и положиша при гробЪ святаго Стефана. И пакы въ ужасЪ, рече святый Стефанъ къ князю: Аще не крестишися въ церкви моей, не възвратишися и не изыдеши отсюдоу. И възпи князь глаголя: Да прiидоуть попове и крестят мя, аще въстану и лице мое обратится, крещуся. I прiидоша попове, и Филаретъ архiепископъ, и молитву сътвориша надъ княземъ. И крестиша его въ имя Отца и Сына и Святаго Духа. И обратися лице его пакы. Крестиша же ся и боляре вси, но еще шiа его боляше. Попове же рекоша князю: ОбЪщайся Богоу, елико отъ Корсуня до Корча что еси взялъ плЪнникы моужи и жены и дЪти, повели възвратити вся. Тогда князь повелЪ всЪмъ своимъ вся отпустиша кождо въ своясiи. За недЪлю же не изиде изъ церкви, донелиже даръ даде великъ святомоу Стефану, и градъ, и люди, и поповъ почтивъ отъиде. И то слышавше инiи ратнiи и не смЪаху наити, аще ли кто наидяше, то посрамленъ отхождааше
В.Г. Васильевский. Житие св. Стефана Сурожского. Русско-Византийские исследования. СПб., 1893, Вып. II, с.80-103 (переиздано с уточнениями: Труды, Т.3, 1915г., с.95-96 (с.77-98), Избранные труды по истории Византии в 2-х томах, Т.3, 2010г., с.378-398, Славянский текст Жития Стефана сверен с рукописью (N 90 (ныне хранится в Российской государственной библиотеке (РГБ. Ф.304. N745)) Московской Духовной Академии академиком Шахматовым)
http://www.belygorod.ru/preface/N00204008016.php?idSer1=968
Спустя времена некий Пролис, из злого и неверного народа, пришедши с войском, и разрушил Керчь и страну его, и отправился оттуда в Шрсон [Херсон] и разрушил тот, и взял в плен мужчин и женщин, и детей, и других мечу придал. Оттуда пришел с войском в Сухта и как поступал в других гаварах, так поступал и в этом гаваре, ибо кровь безвинных смешал с землей; взявши город Сухта, и вошедши в церковь святого Степанноса, похитил все сосуды церкви, золотую и серебряную утварь и почтенные облачения. И когда взял (похищенное), чтобы раздать войску своему, тогда отнялись руки, и лицо окаменело, и не мог двигаться, а трясся всем телом, и страшно стало всему войску. И вернувшись, положили всю утварь церкви на свое (прежнее) место, и после исправилось (его) лицо и все тело. И уверовал в Бога (Пролис) и получил крещение во имя Святой Троицы. И пошла слава чудес по всему миру, и впредь никто не дерзал завладевать утварью церкви святого архипастыря Степанноса.
Из Армянского Жития Стефана Сурожского
http://samlib.ru/a/aspar/stefan.shtmlМне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 20
Опубликовано: 25.07.2018 в 09:40
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автора


Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1