Аскольд и Дир против РюрикаО ВарязЪхъ. Имаху дань Варязи, приходяще из заморiа на СловенЪхъ, рекше на Новогородцехъ, и на Мещерехъ, и на Кривичехъ отъ мужа по бЪлЪ и вЪверици.
О Казарехъ. А Казари имаху дань на Полянехъ, и на СЬверянехъ, и на Вятичахъ по бЪлЪ, рекше по вЪкшЪ, съ дыма.
Въ лЪто 6367. Въсташа Словене, рекше Новогородци, и Меря, и Кривичи на Варяги, и изгнаша ихъ за море, и не даша имъ дани, начаша сами себЪ владЪти и городы ставити; и не бЪ въ нихъ правды, и возста родъ на родъ, и рати, и плЪненiа, и кровопролитiа безпрестани. И по семъ събравъшеся рЪшa къ себЪ: «поищемъ межь себе, да кто бы въ

насъ князь былъ и владЪлъ нами; поищемъ и уставимъ таковаго или отъ насъ, или отъ Казаръ, или отъ Полянъ, или отъ Дунайчевъ, или отъ Варягь». И бысть о семь молва велiа: овЪмъ сего, овЪмъ другаго хотящемъ; таже совЪщавшася послаша въ Варяги.
Въ лЪто 6367. Въ лЪто 6368. Въ лЪто 6369. При МихаилЪ и Василiи царема и при Фотiи патpiapcЪ прiидоша Словене, рекше Новогородци, и Меря, и Кривичи, Варегомъ рЪша: «земля наша велика и обилна; поидите владЪти нами». Они же бояхуся звЪринаго ихъ обычаа и нрава, и едва избрашася три браты.
Въ лЪто 6370. О князЪхъ русскихъ: О РюрикЪ, и СинеусЪ и Тривори. Поидоша изъ НЪмець три браты со всЪмъ родомъ своимъ, Рюрикъ, Синеусъ, Триворъ; и бысть Рюрикъ старейшина въ НовЪгородЬ, а Синеусъ старейшина бысть на БЪлЪозерЪ, а Триворъ во ИзборцЪ. И отъ тЪхъ Варяговъ находниковъ прозвашася Русь, и оттолЪ словеть Русскаа земля, иже суть Наугородстiя людiе и до нынЪшняго дне, прежде бо нарицахуся Словене, а нынЪ Русь отъ тЪхъ Варягъ прозвашася: сице бо Варязи звахуся Русью.
Въ лЪто 6371. Михаилъ царь съ Вардою кесаремъ иде Болгарь воевати: бЪ же тогда гладь въ Болгарехъ. Болгари же убояшася и просиша христiане быти. Пpiиде же въ Царьградъ князь ихъ и вси бояре его; крести же его и пpiать его отъ купЪли царь Михаилъ, и нарече имя ему Симеонъ, и вси бояре его крестишася, и отпусти ихъ во своя съ великою честiю. И тако весь родъ Болгарьскiй святое крещенiев вoспрiaть.
Въ лЪто 6372. Убiенъ бысть отъ Болгаръ Осколдовъ сынъ. Того же лЪта оскорбишася Новгородци, глаголюще: «яко быти намъ рабомъ, и много зла всячески пострадати отъ Рюрика и отъ рода его». Того же лЪта уби Рюрикъ Вадима Храбраго, и иныхъ многихъ изби Новогородцевъ съвЪтниковъ его.
Въ лЪто 6373. Преставися Синеусъ и Триворь. Синеусъ и Триворъ умроша бездЪтни, и пpia власть Рюрикъ обою брату, и нача владЪти единъ, и раздаде грады племенемъ своимъ и мужемъ: овому Полтескъ, иному Ростовъ, иному же БЪлоозеро. Того же лЪта родися Рюрику сынъ, и нарече имя ему Игорь. Того же лЪта воеваша Асколдъ и Диръ Полочанъ и много зла сътвориша.
Въ лЪто 6374. Иде Асколдъ и Диръ на Греки. Царемъ же Михаилу и Василiю отшедшимъ на Агаряны воевати, и дошедшимъ имъ Черныа рЪки, посла къ нимъ епархъ, глаголя, яко Русь идетъ на Царьградъ въ двоюсту и множае кораблей. Они же възвратишася, и едва внидоша въ градъ, и съ патрiархомъ Фотiемъ приходяще къ церькви святЪй Богородици Влахерну, и изнесше ризу пречистые Богородици съ плачемъ и съ слезами многими и край еа въ море омочивше. БЪ бо тогда море тихо велми, и егда омочиша ризу, и aбie възста буря зЪлна, и разби множество кораблей, и потопи безбожную Русь.
Въ лЪто 6375. Възвратишася Асколдъ и Диръ отъ Царяграда въ малЪ дружинЪ, и бысть въ KieвЪ плачь велiй. Того же лЪта бысть въ KieвЪ гладъ велiй. Того же лЪта избиша множество ПеченЪгъ Осколдъ и Диръ. Того же лЪта избЪжаша отъ Рюрика изъ Новагорода въ Kieвъ много Новогородцкыхъ мужей.
Полное собрание русских летописей. Том 09. Летописный сборник, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью. СПб, 1862
https://vk.com/wall356899293_2440
https://vk.com/doc399489626_469476010

…Въ лЪто же 6373 многая моужi от НовЪгърада а от Пълъскъва а iныя вЪсi СловЪнъскыя оутечЪ на Русь Полянъскую въ Кыевъ гърадъ къ Ольдiру же а къ родiчю СловЪнъскаму Осъкълоду бо ПолянЪ же суть съродiчЪ СловЪнЪмъ А гълаголютъ же бо не бытi рабъмъ оу Рурiка а рода Ъго
Въ тоЪ же лЪта 6373 прiiдохъ Олъдiръ съ ОсъкълодЪмъ на Пълочанъ Рурiковыхъ А мъногая зъла сътъворi А Роалда едъва не оубi А нЪкiiхъ варязЪй iже от Нурманъ въ пълънъ iмаашЪ А мъногая кълЪтi въ ПълътъскЪ пожьгоша а чадь iзбi
В год 865-й многие мужи из Новгорода и Плескова (Пскова) и других селений словенских убежали (оутечЪ) в Русь Полянскую, в город Киев, к Олдиру (Диру) и к их родичу словенскому Аскольду, потому что поляне - родственники словенам (бо ПолянЪ же суть съродiчЪ СловЪнЪмъ). И говорят (гълаголютъ же), что не хотят быть рабами у Рюрика и рода его (не бытi рабъмъ оу Рурiка а рода Ъго).
В тот же год 865-й пришли (прiiдохъ) Олдир с Аскольдом на полочан Рюриковых (на Пълочанъ Рурiковыхъ) и много зла сотворили, а Руальда (Роалда – ранее про Руальда упоминается в том же 865г.: В год 865-й начал (зача) княжить (cЪдЪтi) Рюрик в Новгороде, и его жена Ефанда с дочерью Ингигердой с ним же. И стал (поча) земли словенские раздавать родственникам своим: племяннику (нЪтiю – племянник по брату) Хальгарду (в дальнейшем Олег II) отдал (въдаяшЪ) Ладогу (Ладожъ), а другому племяннику, Ульву, отдал Белоозеро (БЪлеЪзЪрь), это дети-сироты (сiры чада) Синеуса (СiгънЪтръвЪ), племяннику (нЪтiю) Карлу отдал Изборск (Iзъборъсть), а другому племяннику, Руальду, - Полоцк (ПълътЪскъ), это дети-сироты Трувора) чуть не убили (едъва не оубi). И некоторых варягов-норманнов взяли в плен (нЪкiiхъ варязЪй iже от Нурманъ въ пълънъ iмаашЪ). И много домов в Полоцке сожгли и народ избили (А мъногая кълЪтi въ ПълътъскЪ пожьгоша а чадь iзбi)…(В другом месте БИ гл.XI говорится: В год 865-й от РХ пошли Аскольд и Дир на полочан и кривичей, и подчинили их, и дани возложили на них, и дружину оставили у полочан...И в тот же год Аскольд стал готовиться к наступлению на своего брата-единоплеменника Родерига и хотел идти зимой на Ладогу, но помешали сильные морозы, и ушел он обратно, гонимый прочь непогодой - …Въ лЪто 6373 поiдохЪ Айскалъдъ а Олъдiръ на Пълочанъ а КърiвiчЪ а прiмучаа iхъ А данi възъложi на нь А дъружiну оуставЪ на пълочанЪхъ…А въ тоЪ же лЪта iзъпълъчiся Айскальдъ на адЪлъфiя прicъняго своя на РодЪрiга А мъняшЪ гърястi къ Ладожью АцЪ помЪха въста Бо мъразi вЪлii зiмоу бысть А поiдоста въспрь от нЪгодi. - В Никоновской летописи: Того же лЪта воеваша Асколдъ и Диръ Полочанъ и много зла сътвориша – при этом про Рюриковичей напрямую не упоминается).

…Въ лЪто 6375 прiiдЪ Осколодъ на КрiвiчЪ (на КрiвiчЪ) а дань възъложi на нь А повелЪ Рурiку данi не даятi
…В год 867-й пришел Аскольд к кривичам и дань возложил на них. И повелел дани Рюрику не давать
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 49
Опубликовано: 12.07.2018 в 12:47
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автора


Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1