Последний князь Руси Словенской (продолжение)


Въ лЪто же 6372 зача Вадiмундъ а съ Будiгостъмъ а съ Iзъборъмъ iсполчiтiся на Рурiка iже сЪдЪ на Ладожье А въбръзъ поiдутъ съ къмЪтiю а воi въ ладiяхъ от IръмЪрi а по ръцЪ Моутъной а до Ладожiя Аць на вьрЪтiяхъ а на сътрЪжьняхъ сЪдЪ варязЪ-нурманЪ зЪло кърЪпкъ многая дружiнЪ въ засадЪ А вънЪзаапу оустремiся на дружiну БудiгостъвЪ А бысть сЪща вЪлiя А оуязъвi Будiгоста же въ лодii iже съ воямi А оутоплЪ

сь лодiя съ чьловЪкамi же iже съ кънязьмъ Будiгостъмъ
...а на бърЪзЪ рать ВадiмiровЪ поiдЪ въспять къ НовЪгъраду А вънiдутъ въ гърадъ а съ Iзъборъмъ же
…а поча гърадъ съ воi а съ чадiю къ бъранi iзъготовлятiся а къ сЪщЪ съ нурманамi iже прiiдутъ от Годъслава а от Русi iной аже въ ОбодърiтЪхъ
А въ тоЪ же лЪта 6372 поiдЪ ХЪлъгъ iже дЪверь Рурiкъвъ а съ дъружiною на Пъльскъвъ А вънiдЪ въ нь бЪзъ бъранi А сЪдЪ тамъ же А СiгънЪтръ поiдЪ на БЪлеЪзЪрЪ къ Эйнару понЪжЪ суть съродiчЪ А Торъвардъръ поiдЪ на IзъборъстЪ а съ къмЪтiю варяжьскъй А вънiдЪ въ нь а съ бъранiю малой А Рурiкъ же сЪдЪ на ЛадожьЪ аже оубояся Вадiмунда бо кънязь по харътiямъ ГостомысловЪ
А въ тоЪ же лЪта 6372 възъста ПълочянЪ а съ ДрЪговiчЪ а съ КрiвiчЪ въ IзъборъстЪ а въ вЪсяхъ А оуязъвi Торъварда а съ нуръманы мъногы А iзъгънаа iныхъ вънъ А оутекутъ съпасЪнiя дъля на Ладожiе къ Рурiку А КрiвiчЪ пакы Iзъбора прЪзъваа на къняжЪнiе
А въ тоЪ же лЪта 6372 на мъразiе поiдЪ рать РурiковЪ вЪлiя а съ СiгънЪтръмъ iже съ нурманЪ а съ архЪлаi Ролъфъмъ а Фарълофъмъ а съ ОбодърiтЪ мъногы а по голътi на НовЪгърадъ А объложЪ въкроугъ а от ръцы Моутъной А поча вЪсi жЪщi а кълЪтi гърабiтi А СловЪнЪмъ вьсь пагубЪ а ноужьду чiнiтi а пълЪнiтi чадь А многая дънi бъранi прiключiся А пакы подъступiся къ гъраду А въ нЪкiй дЪнь децЪмбрiя зачася сЪща вЪлiя а дълъгая а сътрашьна А оубьЪнъ бысть Вадiмунъдъ суть кънязь Вадiмiръ на заборолахъ А онъ же съварахъ ТорiслЪйфъвъ а храбъръ кънязь а вънучЪ старЪйшiй Гостомыслъвъ А такожьдЪ въ сЪщi сЪй оубiЪнъ быстъ ярълъ СiгънЪтръ а на Русi наречЪнъ яко СЪнЪусъ же суть въторый сынъ Годъславъвъ а вънукъ же

Гостомыслъвъ А съ нiмъ же iзъгiбоша варязi мъногы от ОбодърiтЪхъ а от Нурманъ А трупiе iхъ же а СъловЪнъ же възълежа на голътi а на бърЪзЪхъ ръцы Моутъной А въ сiю же нощь вънiдЪ Рурiкъ съ дружiною въ гърадъ А оузъряхъмъ въ кълЪтi Iзъбора iже вьсь iзъязъвлЪнъ А повЪлЪ къмЪтьмъ своя оубiтi кънязя Iзъбора а такожьдЪ iже съ нiмъ же СловЪнЪ А сiцЪ оумЪрлъ послЪдънiй кънязь СловЪнъскiй Iзъборъ А онъ же мЪзiнъ вънучЪ Гостомыслъвъ а сынъ едiный Будiгостъвъ
В год 864-й начали готовиться Вадимунд с Будигостом и Избором в поход (iсполчiтiся) против Рюрика, который сидел на Ладожье. И быстро (въбръзъ) пошли с дружиной (съ къмЪтiю) и воинами (воi) в ладьях из Ирмери (Ильменя) по реке Мутной и до Ладожья. Но на островах (вьрЪтiяхъ – возвышенность, гряда) и стрежнях (сътрЪжьняхъ - глубокие места реки, где ладьи варягов обладали преимуществом) сидели в засаде варяги-норманны, очень сильные (зЪло кърЪпкъ) многие дружины. И внезапно (вънЪзаапу) устремились на дружину Будигоста. И был жестокий бой (А бысть сЪща вЪлiя). И убили (оуязъвi) Будигоста, который был в ладье (лодii) вместе с воинами. И утопили ладью (оутоплЪ сь лодiя) с людьми и с князем Будигостом
…А на берегу рать Вадимира отошла (поiдЪ въспять) к Новгороду и вошли в город вместе с Избором
…И начали город с воинами и жителями (чадiю) к обороне (бъранi) подготавливать и к сече с норманнами (нурманамi), которые пришли от Годслава и от Руси иной, которая у ободритов (от Русi iной аже въ ОбодърiтЪхъ)
В тот же год 864-й пошел Олег (ХЪлъгъ), шурин (дЪверь?) Рюрика, с дружиной на Плесков (Псков). И вошел (вънiдЪ) в город без боя (бЪзъ бъранi). И сел (сЪдЪ) там же. А Синеус (СiгънЪтръ) пошел на Белоозеро, к Эйнару, так как суть сородичь (ему). А Трувор (Торъвардъръ) пошел на Изборск (на IзъборъстЪ) с дружиной (къмЪтiю) варяжской. И вошел в город после небольшого сражения (съ бъранiю малой). А Рюрик сидел на Ладожье, так как боялся (оубояся) Вадимира (Вадiмунда), потому как тот (считался законным) князем по завещаниям (харътiямъ) Гостомысла.
И в тот же год 864-й восстали (възъста) полочане и дреговичи, и кривичи в Изборске и в селах (вЪсяхъ). И убили Трувора (оуязъвi Торъварда) со многими норманнами. А других изгнали вон (А iзъгънаа iныхъ вънъ). И убежали спасаясь (оутекутъ съпасЪнiя дъля) на Ладожье к Рюрику. А кривичи снова (пакы) призвали Избора на княжение…
И в тот же год 864-й, когда (настали сильные) морозы (на мъразiе), рать великая Рюрикова с Синеусом (СiгънЪтръмъ), с норманнами и с военачальниками Рольфом и Фарлофом, и с ободритами многими пошли по льду (по голътi) к Новгороду. И обложили город вокруг, начиная от реки Мутной (объложЪ въкроугъ а от ръцы Моутъной). И стали села (вЪсi) жечь и клети грабить. И словенам всякие беды (пагубЪ а ноужьду) чинить, и брать в плен (пълЪнiтi - полонить) простой народ (чадь). И много дней шли сражения (многая дънi бъранi прiключiся). И снова (пакы) подступили к городу. И в некий день декабря (децЪмбрiя) началась битва великая (зачася сЪща вЪлiя), долгая и страшная. И убиен был Вадимунд суть князь Вадимир на башне городской (на заборолахъ). А он же был первенец Торислейфа, храбрый князь и старший внук Гостомысла. И также в этом сражении (сЪщi) был убиен был ярл Сигнётр, который на Руси наречен Синеусом, который второй сын Годслава и тоже внук Гостомысла. А с ним же погибли (iзъгiбоша) многие варяги от ободритов и от норманн. И трупы (трупiе) их и словен же лежали на льду и берегах реки Мутной (възълежа на голътi а на бърЪзЪхъ ръцы Моутъной). И в эту (сiю) же ночь Рюрик вошел (вънiдЪ) со своей дружиной в город. И увидели (оузъряхъмъ) в одной клети израненного (iже вьсь iзъязъвлЪнъ) Избора. И повелел (Рюрик) своим воинам (къмЪтьмъ) убить князя Избора и также всех словен, кто был с ним. Так умер последний князь словенский Избор, младший внук Гостомысла и единственный сын князя Будигоста…
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/
Последний князь Руси Словенской
https://vk.com/doc399489626_469511876Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 32
Опубликовано: 05.07.2018 в 10:20
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автора


Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1