Последний князь Руси Словенской (продолжение)


Последний князь Руси Словенской (продолжение)
Из неоконченной поэмы Вадим

Того же лета (864) оскорбишася Новгородцы глаголюще, яко быти нам рабом и много зла всячески пострадати от Рюрика и от рода его. Того же лета уби Рюрик Вадима Храброго и иных многих изби Новгородцев советников его - Никоновская летопись

Въ лЪто же 6371 прiiдохъ къ НовЪгъраду а ПълЪскову от Чюдi Заволочiя а МЪрi нЪкiя дъва сътарьца iже вълхъвы А огъласi на торъжiщЪ чьловЪкамъ Новъгъродъскымъ а ПъльсковiчЪ аже Рурiкъ бе суть варягъ от Съвеона а iмя Ъго iстiнъно суть РудЪрЪксъ бо чЪръмьнъ въласамi А възълюбляшЪ руду чьловЪкъвъ алкатi Бо суть онъ упырь а чьловЪкоядьць а възълюбляшЪ руду чьловЪчью пролiятi а пълоть Ъго ядатi а чьловЪцы от Русi а СловЪнъ сьмЪртi прЪдаятi…Бо зЪло лютъ сь кънязь

А почася от сiхъ вЪстЪй вЪлii печалi оу СловЪнъ бо оустрашiся сього ярла от варягъ-русi…А ешьтЪ рЪкутъ сь старъцы аже вЪлiя нужьда а плачь постiгънЪ СловЪнъскiя роды бо кормълЪнiя iмъ же сь ярлы не даяхъмъ болЪ А пагубы iмъ чiнiтi бяхутъ аже до сьмЪртi А отчЪ сiхъ ярловъ кънязь Годъславъ бо повЪлЪ кънязЪй СловЪнъскiхъ iзъбiтi а Вадiмiра а Будiгоста а Iзъбора же бо онЪ суть въ iстiнЪ кънязi Русi СловЪнъской А се прiiдутъ ярлы от варягъвъ-русi…
А ешьте речЪ едiнъ вЪшьтii старьць бо абiе нужьдъно родъ Рурiковъ за морЪ iзъгънатi а кънязЪй СловЪнъскiхъ от пагубЪ РурiковЪ боронiтi…
А зачася пъря вЪлiя на вЪчЪ а търъжiщЪхъ оу НовЪгърадЪ а ПълЪсковЪ А поча СловЪнЪ сiхъ варягъвъ iзъгонятi…
А прiшЪдъ къ СловЪнЪмъ кънязь Вадiмундъ А въпрашаЪ о съмутЪ сЪй Аже речЪ Ъмоу едiнъ вълхъвъ старЪйшiй КъняжЪ ВадiмундЪ абiе да iзъгонi за морiЪ родъ Рурiкъвъ занЪжЪ нужьды не обрушiлiся на земълю СловЪнъскую А яко не iзъгонiшь сiЪ пълЪмя чюжое а печалi а нужьды вЪлiя обряшЪтъ земьля СловЪнъская бо зачьнЪсЪ пролiтiе къровi СловЪнъской А за тысящю годiнъ запълонiтiся Ъю Нево Ъзеро а iзъгыбнЪтъ Русъ СловЪнъская А обрящютъ Ъя языцы чюжiя iже находънiкi на Русi Аже наша Русь бяшетъ яко робiчiца оу сiхъ находънiкъвъ на едiну тысящю годiнъ А кънязЪй СловЪнъскiхъ да сьмЪртi прЪдаа…
А яко гълаголаху сь вълхъвы аже се абiе прiключiся Аже въ…
***
В том-же 863 году приходили в Новгород и Плесков (Псков) из Чудского Заволочья и из Мери некие два старца, волхвы, и огласили на торжище людям новгородским и плесковским, что Рюрик - это шведский (от Съвеона) варяг, и настоящее его имя Рудерекс, так как рыжие волосы (чЪръмьнъ въласамi) имеет и любит пить (алкатi) кровь (руду) людскую, потому что он упырь и людоед (чьловЪкоядьць), и любит проливать кровь людскую и тела (пълоть) их поедать, а русских и словенских людей смерти предавать…потому что очень злой этот князь.
И началась от этих известий великая печаль у словен, потому что испугались (оустрашiся) этого ярла из варягов-руси…И еще сказали (рЪкутъ) эти старцы, что большая нужда и плачь постигнет словенские роды, потому что никакого прокормления им не будет от этих ярлов более. А пагубы им чинить будут вплоть до смерти. А отец этих ярлов, князь Годслав, повелел князей словенских убить (iзъбiтi): и Вадимира, и Будигоста, и Избора, так как они истинные (суть въ iстiнЪ) князья Руси Словенской. А эти придут ярлы от варягов-руси.
И еще (ешьте) один вещий (вЪшьтii) старец сказал (речЪ), что нужно (абiе нужьдъно) род Рюриков за море изгнатъ; a князей словенских от пагубы Рюриковой защитить (боронiтi)…
И началась пря великая (зачася пъря вЪлiя) на вече и на торжищах в Новгороде и Плескове, и начали (поча) словене сих варягов изгонять…
И пришел к словенам князь Вадимунд и вопрашает (въпрашаЪ) об смуте сей. И говорит (речЪ) ему один старейший волхв: Княже Вадимунд, быстрее да изгони за море род Рюриков, пока беды (нужьды) не обрушились на землю Словенскую. А если не изгонишь это племя чужое, то печали и беды великие обрящет земля Словенская, потому что начнется пролитие крови (къровi) словенской. И за тысячу лет (годiнъ) заполнится этой кровью озеро Нево, и погибнет (iзъгыбнЪтъ) Русь Словенская. И обрящут ее чужие народы (языцы), которые захватчики (находънiкi) Руси. И наша Русь будет как рабыня (робiчiца) у этих захватчиков (находънiкъвъ) на целую (едiну) тысячу лет. А князей словенских да смерти предадут…
…И как говорили (гълаголаху) эти волхвы, так скоро и случилось (аже се абiе прiключiся - ), что в…(далее текст утрачен)
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 48
Опубликовано: 04.07.2018 в 10:26
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автора


Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1