Семья Гостомысла (продолжение)


Въ лЪто 6350 поiдЪ Оскълодъ съ дружiною къ Олъдiру Кыеву бо Олъдiръ просящЪ Гостомыслю о пособълЪнii же бъранi дъля съ ЦарЪгърадъмъ бо ГърЪцi гъстЪхъ хыщютъ от Ръсi а пагубЪ iа оучiнi а гъраблЪнiе торъжъчЪ словЪнЪскъ
Въ лЪто 6351 пояша Осколодъ дъщЪрь мЪзiну Олъдiрову Iулiанну А речЪ Олъдiръ аже сь Оскълодъ суть вънучЪ Гардъмунъдъвъ аже мънЪ яко сынъ названъ а наслЪдънiкъ А дЪдъ Ъго суть подъроугъ мънЪ а Русъмъ а Кыеву
Въ лЪто же 6351 родi Iулiанна БорЪслава суть сварахъ Оскълодъвъ а вънучЪ Олъдiру а правънучЪ Гостомыслу
Въ лЪто 6352 оумЪрлъ кънязь Турiславъ на Поморii суть отчЪ Вадъмунъдъвъ а моужь Радуны
Въ лЪто 6354 възъратiся на Русь СловЪнъскую от варязЪй-прусi на вiтанiе отчЪму къровЪ Гостомыслову кънязь Вадъмундъ а матЪрь Ъго же Радуна А съ плачьмъ прiя дъчЪрь съ внукъмъ кънязь Гостомыслъ

бо вЪльмi любъ бяше кънязъ ТурiслЪйфъ отчЪ Вадiмiръвъ А поiдЪ Вадiмiръ къняжiтi на ПълЪскъвъ по велЪнiю Гостомыслову
Въ лЪто 6356 родiся оу Вадiмiра дъщЪрь Людъмiла аже от словЪнъкi въ ПълЪсковЪ
Въ лЪто 6358 пояша РодЪрiгъ съварахъ Годъславъвъ iже въ МекЪлЪ Ефанду аже дъщЪръ IнегЪльдова iже суть кънязь варязЪй-ругЪнЪ iже от ВЪнъда СiвЪрца яко вiталъ iзъдърЪвлЪ на оттокЪ РуянЪ
Въ лЪто 6358 родiся оу СiгънЪтра iже въ МекЪлЪ съварахъ Халъгардъ iже вънучЪ Годъславъвъ а Гостомыслъвъ правънучЪ А наречЪнъ ХЪлъгъ А въ лЪто 6359 родiся Ульвъ iже наречЪнъ УлЪбъ
Въ лЪто 6359 родi Ефанъда РодЪрiгу iже въ МекЪлЪ оу варязЪй-русь дъщЪрь IнгiгЪрдь аже вЪльмi кърасьна отрокъвiца
Въ лЪто же 6359 родiся оу Айсбара от словЪнъкi съвараха Фъруяна iже правънучЪ Гостомыслъвъ а наречЪнъ Фрiанъдъръ
Въ лЪто 6360 пояша Эйнаръ сынъ Будiгостъвъ дъшЪрь IнегЪлъдову Астрiду аже суть варяжька съ отока Руянi
Въ лЪто 6362 родi Астрiда ВЪлЪмуда а наречЪнъ Элъмунъдъ съварахъ Эйнаръвъ
Въ лЪто 6363 родi Торъвардъръ iже въ МекЪлЪ сына КарЪла а послЪжьдЪ Роалда А се суть вънукi Годъславовы въ ОбодърiтЪхъ а правънучЪ ГостомысловЪ А онЪ же суть варязЪ-русЪ бо от старЪйшаго рода Руса СiвЪръца

Въ лЪто 6365 прiiдЪ iзъза моря на Русь СловЪнъскую Ягунъ ярълъ от варязЪй-нурманъ съ роды а чада своя А съ къмЪтiю мъногы абы данi а мъзьду от СловЪнъ възъiматi сьмЪртi дъля отчЪ iхъ Гунулъфа а адЪлъфiя Озъмiка яко Коузьма наречЪнъ на Русi А iзъпълчiща на нь Вадiмiръ а сътрый Ъго же Будiгостъ а съ чада Iзъбъръмъ а Iнаръмъ А ратъ вЪлiя от СловЪнъ а РусiчЪ а МЪря а въiдуть насътрЪжь Нурманъмъ а къ Алъдожiе А бысть сЪща А побежЪ Ягунъ съ варязi въсъпятЪ на Възъморiе А Каяла оуязъвi рожьнъмъ А Рулава iмааше въпълънъ съ братiей А сь осташася въ СловЪнЪхъ съ бълагъмъ а съ родъмъ своя…
…Въ лЪто 6366 разъболЪся зЪло Гостомыслъ а сълъ поiдЪ от нь Годъславу къ ОбодърiтЪ iже суть варязЪ-русы дажь абiе прiспЪ вънучЪ РодЪрiгу на Русь а кънязьмъ на ЛадожЪ ставiтi а съ родъмъ своя А харатiю даяшЪ о сЪмъ А Вадiмiру яко старЪйшЪму НовЪгърадЪ по Гостомыслу къняжiтi А Iзъбору iже Айсъбаръ на IзъборъстЪ бытi А Iнару на БЪлеЪзЪрЪ къняжiтi А старЪйшiй Осъкълодъ вiтаетъ съ родъмъ оу ОлъдiрЪ въ КiевЪ
Въ лЪто 6368 дъня 27 элулъ мiнiа прiiдЪ ноужьда вЪлiя на земълю СловЪнъскую Бо прЪставiся кънязь вЪлiй СловЪнъскiй Гардъмундъ iже наречЪнъ Гостомыслъ А языцы рускымi а словЪнъскiмi въсЪмо оплачьнъ А хълъмъ Ъго же на ВълътовЪ iже оу Хьлмъгарда А прiiдутъ на погребЪнiе вьсь прiсънъ Ъго А жена едiна Ъго Софiя А дъщЪрi Ъго Радуна а Русълава А сыновьць Ъго Будiгостъ А нЪтiя ОлЪва А вънучi Ъго старЪйшiя Осъкълодъ а Вадiмундъ А Iзъборъ а Эйнаръ а Росiца А правнучЪ Борiсълавъ iже Борiчь а мЪзiны отрочЪ
Людъмiла а Фрулавъ а ВЪлъмудъ Сь прiснь аже вЪдалi кънязя въ вiтанiе Ъго а въ худостi а въ оуспЪнii Ъго же
А въсЪхъ лЪтъ Гостомысловыхъ бяше седъмъдесятЪ а седъмь А оуспЪлъ Гостъмыслъ къ четырьмъ сынамъ своiмъ же iже съгiнулi въ лЪто 6334 въ морЪ Варяжъскъмъ А вiталъ бЪзъ нiхъ же 34 годiны на Русi СловЪнъской А бълагая памятЪ Ъго на земълЪ СловЪнъской прЪбудЪтъ на векы
***
В год 842-и пошел Аскольд с дружиной к Олдиру, в Киев, поскольку Олдир просил Гостомысла о помощи в борьбе с Царьградом, потому что греки грабят купцов из Руси и всякие пагубы им чинят, и разграбляют рынки словенские…
В год 843-й женился Аскольд на Юлиане, младшей дочери Олдира, и говорит Олдир, что - Аскольд этот пусть и внук Гостомысла, но мне он сын названый и наследник мой, а дед его друг и мне, и русам, и Киеву -.
В год же 843-й родила Юлиана Борислава, первенца Аскольда и внука Олдира, и правнука Гостомысла.
В год 844-й умер (оумЪрлъ) князь Турислав на Помории (Поморii), отец (суть отчЪ) Вадимунда и муж (моужь) Радуны…
В год 846-й вернулись (възъратiся) на Русь Словенскую из варягов-пруссов (варязЪй-прусi) на проживание под отцовским кровом Гостомысла (на вiтанiе отчЪму къровЪ Гостомыслову) князь Вадимунд и мать его Радуна, и с рыданием принял (съ плачьмъ прiя) дочь с внуком (дъчЪрь съ внукъмъ) князь Гостомысл, потому как очень любил (бо вЪльмi любъ бяше) князя Турислава (ТурiслЪйфъ), отца Вадимира (отчЪ Вадiмiръвъ), и пошел (поiдЪ) Вадимир княжить (къняжiтi) в Плесков (на ПълЪскъвъ) по повелению (по велЪнiю) Гостомысла…
В год 848-й родилась (родiся) у Вадимира дочь Людмила (Людъмiла) от словенки (аже от словЪнъкi) в Плескове (ныне Псков)…
В год 850-й женился Родериг, первенец Годслава из Мекела на Ефанде, дочери Инегельда, князя варягов-ругенов, которые происходят от Венда Сиверца, что жил в древности на острове Руян (Рюген)…
В год 850-й родился у Сигнётра из Мекела первенец Хальгард, внук Годслава, a правнук Гостомысла, и наречен Хельгом (впоследствии известен на Хельга-Олег II), а в год 851-й родился Ульв, он же Улеб…
В год 851-й родила Ефанда Родеригу, который проживал в Мекеле, у варягов-русов, дочь Ингигерду, очень красивую девочку (вЪльмi кърасьна отрокъвiца)…
В год 851-й родился у Айсбара от словенки первенец Фруян, правнук Гостомысла, нареченный Фриандром…
В год 852-й женился Эйнар, сын Будигоста, на Астрид, дочери Инегельда, варяжке с острова Руян…
В год 855-й родила Астрид Велемуда, нареченного Эльмундом. первенца Эйнара…
В год 856-й родился у Торвардра из Мекела сын Карел, а потом родился Роалд, оба они внуки Годслава, князя ободритов, и правнуки Гостомысла, и все они варяги-русы, потому что происходят от старейшего в роде своем Руса Сиверца…
В год 857-й пришел из-за моря (прiiдЪ iзъза моря - Варяжьского?) на Русь Словенскую Ягун, ярл варягов-норманнов (Ягунъ ярълъ от варязЪй-нурманъ), со своими родами и детьми, и с воинами (съ къмЪтiю) многими, чтобы дани и платы (абы данi а мъзьду) от словен взимать (възъiматi) за гибель их отца Гунульфа (сьмЪртi дъля отчЪ iхъ Гунулъфа) и брата Озьмика (Кузьмой наречен на Руси), но подготовились против них (iзъпълчiща на нь) Вадимир и дядя (сътрый) его Будигост с сынами Избором и Инаром, и большое войско (ратъ вЪлiя) словенское и русское, и от мери (от СловЪнъ а РусiчЪ а МЪря) вышло навстречу (въiдуть насътрЪжь) норманнам (Нурманъмъ) к Ладоге (къ Алъдожiе), и был бой (а бысть сЪща), и побежали (побежЪ) Ягун с варягами (съ варязi) обратно (въсъпятЪ) на Взморье (на Възъморiе - т.е. есть и Взморье и Заморье и Поморье), а Каяла убили рожном (рожн - заострённый шест, кол), а Рулава взяли в плен (iмааше въпълънъ) с братьями (съ братiей), и они остались (осташася) потом в Словенах (въ СловЪнЪхъ) с добром и семьями своими (съ бълагъмъ а съ родъмъ своя)…
В год 858-й очень сильно заболел (разъболЪся зЪло) Гостомысл и послал посла (сълъ поiдЪ) к Годславу, к ободритам (Годъславу къ ОбодърiтЪ), то есть к варягам-русам (iже суть варязЪ-русы), (с прошением,) чтобы пришел внук Родериг на Русь для княжения на Ладоге со своей семьей (дажь абiе прiспЪ вънучЪ РодЪрiгу на Русь а кънязьмъ на ЛадожЪ ставiтi а съ родъмъ своя). И грамоту (харатiю - греч. небольшая договорная грамота. На пергамене?) дал о том (даяшЪ о сЪмъ). А Вадимиру (Вадiмiру) как старшему (яко старЪйшЪму) в Новгороде после смерти Гостомысла княжить (НовЪгърадЪ по Гостомыслу къняжiтi). А Избору, который Айсбар (а Iзъбору iже Айсъбаръ) в Изборске быть (на IзъборъстЪ бытi), а Инару на Белоозере княжить (а Iнару на БЪлеЪзЪрЪ къняжiтi). А старший (старЪйшiй), Аскольд (Осъкълодъ), живет с родом в Киеве, у Дира (вiтаетъ съ родъмъ оу ОлъдiрЪ въ КiевЪ)…
В год 860-й от РХ, в день 27 июня месяца, пришло великое горе (прiiдЪ ноужьда вЪлiя) на землю Словенскую (на земълю СловЪнъскую): умер (прЪставiся) великий князь словенский Гардмунд, нареченный на Руси Гостомыслом, и был он оплакан всеми людьми словенскими и русскими (а языцы рускымi а словЪнъскiмi въсЪмо оплачьнъ), и могила (хълъмъ) его есть на Влатовом (поле), что у Хольмгарда (на ВълътовЪ iже оу Хьлмъгарда), и пришли (прiiдутъ) на его похороны (на погребЪнiе) все родственники (вьсь прiсънъ) и жена (жена едiна - оставшаяся?) его София (Софiя), и дочери его Радуна и Руслава (Радуна а Русълава - нет Умилы), и племянник (сыновьць) его Будигост (Будiгостъ), и племянница (нЪтiя) Олева (ОлЪва) и старшие его внуки (вънучi Ъго старЪйшiя) Аскольд и Вадимунд (Осъкълодъ а Вадiмундъ), и Избор, и Эйнар, и Росица (а Iзъборъ а Эйнаръ а Росiца), и правнук (правнучЪ) Борислав, он же Борич (Борiсълавъ iже Борiчь - сын Аскольда), и младшие отроки (мЪзiны отрочЪ) Людмила, Фрулав, Вельмунд (Людъмiла а Фрулавъ а ВЪлъмудъ). Это вся родня (сь прiснь), кто знал князя при жизни (аже вЪдалi кънязя въ вiтанiе Ъго), и при его болезни (а въ худостi), и при кончине его (а въ оуспЪнii Ъго же)…
А всех лет Гостомысла было 77, и ушел к своим четырем сыновьям (А оуспЪлъ Гостъмыслъ къ четырьмъ сынамъ своiмъ), которые погибли (съгiнулi) в год 826-й от РХ в Варяжском море (в озере Варяжском погибли все дети мужского пола рода Гостомысла от рук норманнов Гунульфа, первенца Улофа, конунга викингов, которые живут в Сигтуне (древняя столица Швеции, в 60 километрах от Стокгольма, около аэропорта Арланда)). И жил он без них 34 года на Руси Словенской. И добрая память о нем на земле Словенской сохранится навеки - А благая памятЪ Ъго на земълЪ СловЪнъской прЪбудЪтъ на векы
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Редактор Владимир Егоров. Великий Новгород: ООО «Типография «Виконт», 2014. 343с.
https://vk.com/doc399489626_464573375 18Мб pdf
https://www.twirpx.com/file/2385856/
http://history-fiction.ru/books/all_1/section_0_1/book_4912/
СЪмiя ГостомысловЪ
https://vk.com/doc399489626_469307391Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 22
Опубликовано: 02.07.2018 в 13:15
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автора


Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1