Будинский изборник. Арамейская Библия. Я есмь СветРодословие Господа Бога нашего и Спасителя Мира Иисуса Христа
Хартия масоретов Левиевых (годы от СМ)
Господь Бог-Отец Саваоф - Вседержитель Мира и Вселенной Анам
- -> Сошествие (сънiзъхожЪнiе) Духа Святого от Господа Бога-Отца на Марию, Богоизбраннную 25 марта 5504 года от СМ -> Иисус (25.XII.5504 Вифлеем (ВiфлеЪмъ), 34, 7.IV.5538 Иерусалим (Ерушаламъ))
Давид - царь Иудеи - (4473, 70, 4543)
Союз (4506) Давид и Вирсавия (бывшей за Урией)
От них: Соломон и Нафан
Соломон - царь Иудеи и Израиля (4507, 73, 4580) - - > Елиуд -> Елеазар -> Матфан -> Иаков (5421, 5496) -> Иосиф (5450, 73, 5523)
Нафан - - > Мелхий -> Левий -> Матфат
От Матфата Иоаким (5415, 5499) и Илий (5419, 5517)
От Иоакима и Анны (5425, 5502) союз (5542) -> Мария (5488.8.IX, 68, 5556.15.VIII)
От Илии и Марии (5432) союз (5459) -> Мария (5490)
От Иосифа и Марии (5488) союз (5504) все родились в Назарете:
Иаков (4.I.5506, 64, 23.X.5570) - апостол, 1-й епископ (епiскупъ) Иерусалима
Иосий (5508) - плотник (дЪрЪво дЪлъ)
Симон (5510, 120, 5630) - римский сборщик налогов (мытарь), Иерусалим
Иуда (5512, 67, 30.VI.5579) - плотник, апостол Фаддей
Анна (5514)
Елиса (5516)
От Марии (5490) и Алфея (Клеопа) (5481) союз (5507) все родились в Назарете:
Иаков (30.VI.5509, 57, 9.X.5566) - апостол из 12
Симеон (4.i.5512, 98, 27.IV.5610) - апостол, 2-й епископ Иерусалима
Левий (30.VI.5514, 77, 16.XI.5591) - апостол Матфей, Богописец 1-го Евангелия
Иоссия (5515) - рыбак (рыбарь)
Мария (5517)
Ада (5520)

Iзъ ПротоеванъгЪлiя от Iакова сына АлфЪЪва iже апостълъ от 12 а съродънiк Хрiстовъ
О ПрЪсвяатой Матерi Божiей ПрЪсвЪтълой ДЪвЪ Марii аже заступнiца чьловЪковъ прЪдъ Богомъ ОтцЪмъ а Богомъ Сынъмъ
А о сЪмьЪ ГосподънЪй въ земъномъ вiтанii Ъго

По крЪстнъному завЪту Iiсуса Хрiста апостълъ Iоаннъ съталъ назъванымъ сынъмъ Марii а хъранiтелемъ ЪЪ а възялъ Богоматерь Марiю въ домъ свой въ ЕрушаламЪ зане она въсъхотЪ не възъращатi ся въ НазарЪтъ ГалiлЪйскiй а вртатi въ ЕрушаламЪ iдЪ оумерлъ съварахъ ея Iiсусъ любый
Въ домЪ Iоанновъъмъ Марiя прЪвiтала съ мiромъ а съ бълагъмъ до прЪставлЪнiя своя въ лЪто 5556 дъня iлума мiнея а съхоронЪна Iоанномъ съ чъстiю вЪлiей въ вертогърадЪ Гефсiманъскомъ в ЕрушаламЪ а гърЪбiщЪ ея естЪ а пось дънi въ Гефсiманii аже хъранiтъ ся въ бълагоуханii цъвЪтъвъ а въ верЪтiяхъ олiнъфовыхъ
Матерi Божiей Марii а сыну ея Iiсусу Хрiсту по волЪ Г^да Отца НебЪснаго было оуготовано къратъкоЪ вiтанiе земъноЪ аже вЪчьноЪ на небЪсахъ оу ПрЪстола Господъня зане онЪ вЪчьно а до съконъчанiя Мiра сЪго хъранятъ чьловЪчЪство от лiха а зъла а своiмi молiтъвамi прЪдъ ВсЪвышьнiмъ Богомъ Отцомъ отдаляютъ от ны конъ Мiра сЪго А мы чьловЪкi а дЪнно а нощьно молiмъ iхъ о прощЪнii аже дЪнно а нощъно мъножатъся гърЪхi наашi а тЪмъ же iспытуемъ тьрпЪнiе Божiе
Оу Г^да Б^га наашего Iiсуса Хрiста въ вiтанii Ъго земъномъ былi ешьтЪ прiсныя братiя а сестры бо въсЪ онЪ рожьдЪны от едiной матерi Марii аже отнi оу нiхъ разъныя Оу Iiсуса ОтЪнь Небесный Г^дь Б^гъ Саваофъ а оу адЪльфiеевъ Ъго суть Iосiфъ Iiсусъ же iхъ въсЪхъ любiлъ а лелЪялъ а завЪщалъ iмъ друга любiтi а въсъпомогатi а послюшьнiЪмi бытi алофiямъ своя Iосiфу а Марii
Из Протоевангелия от Иакова, сына Алфеева, одного из 12 апостолов и родственника Христа
О Пресвятой Матери Божией Пресветлой Деве Марии, заступнице человечества перед Богом-Отцом и Богом-Сыном, и о семье Господней в его земной жизни

По крестному завету Иисуса Христа, апостол Иоанн стал названым сыном Марии и хранителем Ее и взял Богоматерь Марию в свой дом в Иерусалиме (въ ЕрушаламЪ), так как Она пожелала (въсъхотЪ) не возвращаться в Назарет Галилейский (НазарЪтъ ГалiлЪйскiй) и вернуться (вртатi ) в Иерусалим, где умер Ее возлюбленный (любый) первенец - Иисус.
В доме Иоанна Мария жила (прЪвiтала ) с миром и добром (съ мiромъ а съ бълагъмъ) до смерти (прЪставлЪнiя) своей 15 августа 5556 года и похоронена Иоанном с честью великой в саду Гефсиманском (въ вертогърадЪ Гефсiманъскомъ) в Иерусалиме, и могила (гърЪбiщЪ) ее до сих пор в Гефсимании хранится в благоухании цветов среди олив (въ бълагоуханii цъвЪтъвъ а въ верЪтiяхъ олiнъфовыхъ).
Матери Божией Марии и Сыну Ее Иисусу Христу, по воле Господа, Отца Небесного, была уготована краткая жизнь на земле, но вечная жизнь на небесах у Престола Господня, так как Они вечно, до конца Мира этого, хранят человечество и сберегают его от лиха и зла (от лiха а зъла) своими молитвами пред Всевышним Богом-Отцом, и отдаляют от нас конец Мира этого. И мы, люди (чьловЪкi), и днем и ночью (а дЪнно а нощьно), молим их о прощении, ведь и днем и ночью множатся грехи наши, и этим мы испытываем терпение Божие (iспытуемъ тьрпЪнiе Божiе).
У Господа Бога нашего Иисуса Христа в Его земной жизни были еще (ешьтЪ) родные (прiсныя) братья и сестры, так как все они рождены одной (от едiной) матерью, Марией, но отцы (отнi) у них разные: у Иисуса - Отец Небесный Господь Бог Саваоф, а у братьев его - Иосиф. Иисус их всех любил и заботился (лелЪялъ) о них, и завещал им любить друг друга и помогать (любiтi а въсъпомогатi), и послушными быть (послюшьнiЪмi бытi) родителям своим Иосифу и Марии.

По прЪставлЪнiю же отня Iосiфа въ лЪто 5523 Iiсусу бяшЪ 19 лЪтъ Онъ же такожьдЪ бяше дърЪводЪлъ ако а братiя Ъго мЪзiны Iаковъ Iосiй а Сiмонъ бо коръмiтi iмъ нужъдъно бяше матерь Марiю а отрокъвъ мЪзiныхъ своя Iуду Анну а Елiсу
А былi ешьтЪ съродънiкi адЪлъфii АлофЪЪвы от iной матерi Марii дъщерi Iлiевой бо Iлiй суть сътрый Марii БогородiцЪ iже по прЪставлЪнiю отня Ъя Iоакiма въ лЪто 5499 съедiнiлъ обЪ сЪмьi въ едiною А вiталi купъно чада Iосiфовыя чада АлфЪЪвы Iаковъ же Сiмеонъ ЛЪвiй Iоссiя Марiя а мЪзiна Ада А тii въсЪ чада суть вънукi Iоакiмовъ а Iлii възърасталi въкупъно а съдъружнiкi былi
По възърастанiю iхъ же оучЪнiе Хрiстово въспрiялi толiко адЪльфii Хрiстовъ Iаковъ А ешьтЪ съродънiкъ Ъго сыны АлфЪЪвы Iаковъ Сiмеонъ а ЛЪвiй iже по крещЪнiю суть МатфЪй онъ же есть пЪръвъ богопiсьць Iiсуса Хрiста ВъсЪ онЪ съталi пЪрвымi апостъламi от 12 а 70 а въспрiялi крЪстъ Хрiстовъ на рамЪна своя а жiвотъ свой положiлi за оучЪнiе Хрiстово
Апостълъ Iаковъ АлфЪЪвъ съродънiкъ а съдъружьнiкъ Iiсуса Хрiста далъ намъ къратъкоЪ опiсанiе облiка Хрiстова АдЪлъфiй мой Iiсусъ iмЪлъ ростъ сърЪдънiй а вьсьма сухощавый а въласы дългiе ровны в кърчавы въ конъцъ А свЪтлы цьвЪта лiшьнiка елiнъскаго А очi лазуръны яко небЪсъныя а въ гълубЪ лъба А носъ прямъ А пьръсты дългi а бЪлы а нежьны яко оу жены А възоръ прямъ а бълагъ А чьловЪкi кьто оузрЪлъ Ъго вЪльмi вълекомы къ нЪму
Онъ естi же върачЪватель доушь чьловЪчЪскiхъ а нЪкiмъ лЪчiтъ а пълоть Мы же адЪлъфii а съродънiкi Ъго вьсьма отлiчьны от нЪго бо въласы iмаше чьръны а очi карi а ростъ мЪньше Iсусова толiко Iаковъ прiсный адЪлъфii Ъго iмЪлъ ростъ вашьтеЪ Iiсусова
Лiкъ а чело Iiсусовы чiстыя Очi осмыслены а неколi iзълучаютъ съвЪтъ iже яко пропiнаетъ душю чьловЪковъ А къто оузрiтъ Ъго аже запомьнiтъ Ъго а поiдЪтъ за Нiмъ
Когда умер отец Иосиф, в год 5523-й, Иисусу было 19 лет; Он был тоже плотник (дърЪводЪлъ), как и младшие Его братья Иаков, Иосий и Симон, потому что кормить им нужно (нужъдъно) было мать (матерь) Марию и Ее малолетних детей (отрокъвъ): брата Иуду и сестер Анну и Елису.
А были еще родственники (съродънiкi), братья Алфеевы, от другой матери, Марии, дочери (дъщерi) Илиевой, так как Илий был дядей (сътрый) Марии Богородице, который после смерти отца Ее Иоакима в 5499 году соединил обе семьи в одну (едiною), и жили вместе (купъно) дети (чада) Иосифа и дети Алфеевы: Иаков, Симеон, Левий, Иоссия, Мария и младшая Ада. И эти все дети, внуки Иоакима и Илия, росли вместе и были привязаны друг к другу (възърасталi въкупъно а съдъружнiкi былi).
Когда они выросли (По възърастанiю), то учение (оучЪнiе) Христа восприняли (въспрiялi) только (толiко) брат Христа Иаков и еще двоюродные (съродънiкъ) братья Его, сыны Алфеевы: Иаков, Симеон и Левий, который после крещения принял имя Матфей; он же явился первым богописцем (пЪръвъ богопiсьць) Иисуса Христа. Все они стали первыми в числе двенадцати апостолов из 70 и приняли крест (въспрiялi крЪстъ) Христа на плечи свои (на рамЪна своя), и жизнь свою отдали (а жiвотъ свой положiлi) за учение Христово.
Апостол Иаков Алфеев, родственник и друг (съродънiкъ а съдъружьнiкъ) Иисуса Христа, дал нам краткое описание облика Христа: Брат мой Иисус среднего роста, очень худощавый (сухощавый), волосы у Него длинные, ровные и курчавы на конце (а въласы дългiе ровны в кърчавы въ конъцъ), и светлы, как цвет грецкого ореха (а свЪтлы цьвЪта лiшьнiка елiнъскаго), а глаза цвета лазурного неба (а очi лазуръны яко небЪсъныя) и глубоко сидящие (въ гълубЪ лъба), а нос прям и пальцы длинные и белые, и нежные, как у женщины (а пьръсты дългi а бЪлы а нежьны яко оу жены), а взор прямой и добрый (а възоръ прямъ а бълагъ), и люди, кто видел Его, очень влекомы к Нему (а чьловЪкi кьто оузрЪлъ Ъго вЪльмi вълекомы къ нЪму).
Он был (естi же) врачевателем душ человеческих, а другим лечил (нЪкiмъ лЪчiтъ) и тело (пълоть). Мы же, Его братья и сродники, очень отличаемся от Него (вьсьма отлiчьны от нЪго), так как волосы имеем черные, а глаза карие (въласы iмаше чьръны а очi карi) и ростом меньше Иисуса, только родной брат Его Иаков имел рост больше (вашьтеЪ) Иисусова.
Лицо и лоб (Лiкъ а чело) Иисуса чисты, глаза умные (осмыслены) и иногда излучают такой свет (а неколi iзълучаютъ съвЪтъ), который пронизывает душу людей (яко пропiнаетъ душю чьловЪковъ). А кто увидит Его, тот запомнит Его и последует за Ним
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия и Аскольдова летопись: (текст, перевод, комментарии, статьи). Под общей редакцией академика Ю.К. Бегунова. Санкт-Петербург. Из-во Искусство России, 2013. 551с.
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_476.htm
Будинский изборник IX-XIV вв.: Арамейская Библия. Я есмь Свет
http://kirsoft.com.ru/mir/KSNews_516.htm
Летопись "Будинский изборник" на ВК
https://m.vk.com/public121256200Мне нравится:
0

Рубрика произведения: Поэзия ~ Авторская песня
Количество рецензий: 0
Количество просмотров: 26
Опубликовано: 06.04.2018 в 10:28
© Copyright: Игорь Бабанов
Просмотреть профиль автора


Есть вопросы?
Мы всегда рады помочь!Напишите нам, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
1